Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2011
Tutkielman numero: 12499
Investointilaskentamenetelmien käyttö suomalaisissa pörssiyrityksissä
Tekijä: Jaakko, Niemelä
Otsikko: Investointilaskentamenetelmien käyttö suomalaisissa pörssiyrityksissä
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; investoinnit; investment; kustannuslaskenta; cost accounting; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; Suomi; Finland
Sivumäärä: 107
Avainsanat: investoinnit; investointilaskentamenetelmät; IRR; NPV
Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteet

Tutkielman tavoitteena on selvittää suomalaisten pörssiyritysten käyttämiä investointilaskelmamenetelmiä. Tutkimus pyrkii myös vahvistamaan aikaisempien tutkimuksien väitettä siitä onko maakohtaisia eroja nähtävissä suomalaisten ja ulkomaisten yrityksien laskentamenetelmien käytössä. Edellä mainittujen lisäksi pyritään vastaamaan siihen onko yrityskohtaisilla ja vastaajakohtaisilla muuttujilla vaikutusta käytettyihin menetelmiin.

Lähdeaineisto

Tutkimus on toteutettu kyselytutkimuksena ja kysely on lähetetty kaikille Helsingin pörssissä listatuille yrityksille. Aineisto on kerätty syksyllä 2008 ja keväällä 2009. Tutkimuksen populaatio on 128 yritystä ja näistä saatiin kerättyä 32 yrityksen otos. Aineiston pienuus asettaa rajoitteita tulosten syvällisempään analysointiin ja yleistämiseen.

Tulokset

Suomalaisten yrityksien kohdalla voidaan nähdä, että trendinä on siirtyminen edistyksellisempien laskelmien käyttämiseen, kuten esimerkiksi nettonykyarvoon. Edelleen kuitenkin käytetään myös yksinkertaisempia menetelmiä kohtuullisen laajasti. Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että nettonykyarvon käyttö ensisijaisena menetelmänä on kasvanut voimakkaasti verrattuna edellisiin Suomessa toteutettuihin tutkimuksiin.

Vertailtaessa tuloksia yhdysvaltalaisiin ja eurooppalaisiin tutkimuksiin huomataan, että suomalaiset yritykset käyttäytyvät samansuuntaisesti kuin muutkin eurooppalaiset yritykset. Takaisinmaksumenetelmän suosio on edelleen vahva, mutta nettonykyarvon ja sisäisen korkokannan menetelmän suosio on lähes samalla tasolla. Suurin ero näkyy reaalioptioiden käytössä, sillä suomalaiset yritykset eivät tutkimuksen mukaan käytä menetelmää juuri ollenkaan, kun muiden maiden tutkimuksissa kyseinen menetelmä on kohtuullisen laajassa käytössä.

Yrityksen liikevaihdon suuruuden ja nettonykyarvon käytön yleisyyden välillä nähdään positiivinen yhteys ja lievemmin myös muiden DCF laskentamenetelmien kanssa. Vastaavasti pienemmät yritykset käyttävät enemmän takaisinmaksumenetelmää ja muita teorian kannalta heikompia laskentamenetelmiä. Samansuuntaisia tuloksia saatiin myös muilla suuruuden mittareilla, kuten esimerkiksi tulos, taseen loppusumma, investointien määrä ja henkilömäärä. Erityisen kiinnostava huomio on, että nettonykyarvoa useammin käyttävillä yrityksillä havaittiin olevan suurempi tilikauden liikevoittoprosentti, kun vastaavasti useammin takaisinmaksua käyttävien yrityksien vastaava luku on pienempi. Teollisuuden ja valmistuksen yritykset käyttävät kautta linjan useammin takaisinmaksua, nettonykyarvoa ja sisäisen korkokannan menetelmää kuin muiden toimialojen yritykset.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.