Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin laitos | Markkinointi | 2011
Tutkielman numero: 12503
Sähköinen kauppa osana mikroyrittäjien liiketoimintamallia kuluttajakaupassa
Tekijä: Kiviniemi, Timo
Otsikko: Sähköinen kauppa osana mikroyrittäjien liiketoimintamallia kuluttajakaupassa
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; vähittäiskauppa; retail trade; e-business; e-business; pienyritykset; small businesses; liiketalous; business economics; mallit; models
Sivumäärä: 98
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12503.pdf pdf  koko: 587 KB (600273)
Avainsanat: sähköinen kauppa; liiketoimintamalli; mikroyritys; kuluttajatavarakauppa; monikanavainen
Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteet

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää sähköisessä kuluttajatavarakaupassa toimivien mikroyrittäjien liiketoimintamalleja mukaan lukien palvelukonsepti, ansaintalogiikka, arvoverkosto ja monikanavaisuus. Palvelukonseptin osalta selvitettiin erityisesti tuotevalikoiman sopivuutta verkkokauppaan, yhtenä erityistapauksena elintarvikemyynnin logistiset haasteet. Ansaintalogiikan osalta kartoitettiin muun muassa eri työvaiheiden vaatimia henkilöresursseja ja uusasiakashankintaa. Arvoverkostosta pyrittiin lisäämään ymmärrystä erityisesti raha- ja tavaravirtojen liikkumiseen liittyvistä kumppaneista. Lisäksi selvitettiin mitä muita kanavia kautta yrittäjät palvelevat asiakkaitaan.

Lähdeaineisto ja tutkimusmenetelmät

Tutkielman teoreettisessa osuudessa tarkasteltiin eri teoreettisia malleja koskien mikroyrittäjyyttä, sähköistä kauppaa, liiketoimintamalleja ja monikanavaisuutta. Näistä malleista koottiin tutkielmalle teoreettinen viitekehys. Empiirinen osuus toteutettiin laadullisena tutkimuksena jonka aineisto kerättiin haastattelemalla mikroyrittäjiä jotka myyvät fyysisiä tavaroita verkkokaupan välityksellä. Teemahaastatteluista on koottu kuusi tapauskuvausta sekä teemoittelemalla tehty analyysi.

Keskeiset tutkimustulokset

Keskeisin havainto palvelukonseptin osalta oli, että useimmat haastatellut yritykset keskittyivät joko melko kapeaan asiakassegmenttiin tai tiettyyn erikoistuneeseen tarpeeseen. Ansaintalogiikassa selkein havainto koski hakukoneiden keskeisyyttä uusasiakashankinnassa. Haastateltujen mikroyritysten arvoverkostossa tärkeässä osassa olivat suurempien yritysten tarjoamat verkkokauppa-, logistiikka- ja maksujen välityspalvelut. Logistiikka oli keskeinen haaste erityisesti ruokamyynnissä. Varsinkin kapeaan asiakassegmenttiin erikoistuneet yrittäjät pyrkivät palvelemaan omaa segmenttiään useita eri kanavia pitkin.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.