Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin laitos | Markkinointi | 2011
Tutkielman numero: 12511
Taideyhteistyön verkostot kaupunkirakentamisessa - Arabianranta ja Kalasatama
Tekijä: Timperi, Henri
Otsikko: Taideyhteistyön verkostot kaupunkirakentamisessa - Arabianranta ja Kalasatama
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; kaupungit; towns; kaupunkisuunnittelu; urban planning; taide; arts; kulttuurijohtaminen; arts management; yhteistyö; cooperation; verkostot; networks
Sivumäärä: 71
Avainsanat: Taideyhteistyö, kaupunkirakentaminen, taidekoordinaattori, legitimointi, henkilöityminen, verkostoteoria, Arabianranta, Kalastama
Tiivistelmä:
Tutkielman tutkimusongelmana on kuvata taideyhteistyön verkostoja ja niiden sisältöä kaupunkirakentamisen kontekstissa. Tutkimuskysymyksissä kysytään minkälaisia toimijoita, toimintoja ja suhteita verkostossa on, jonka lisäksi tarkoitus on tunnistaa verkostojen yhteistyön edellytyksiä ja esteitä. Tutkimuskohteeksi on valittu Arabianranta ja Kalasatama Helsingissä, koska Suomessa ei ole toistaiseksi vastaavassa mittakaavassa suunniteltu ja toteutettu taideyhteistyötä kaupunginosien rakentamisessa. Tutkielman teoriaosuudessa tarkastellaan verkostoteoriaa ja taiteen roolia kaupunkirakentamisessa, jonka pohjalta tutkitaan Arabianrannan ja Kalasataman taiteeseen liittyviä verkostoja. Tutkimusmenetelmäksi on valittu case tutkimus, tiedonkeruu tutkimuksessa on tehty puolistrukturoidulla teemahaastattelumenetelmällä. Kysymysten aihealueet pohjautuvat tutkimuskysymyksiin ja vastaukset jaoteltiin teemoittain, jotka linkittyvät teorian viitekehykseen. Haastateltaviksi on valittu kahdeksan verkostojen avaintoimijaa lumipallomenetelmällä. Aineisto on analysoitu teemoittelemalla haastattelujen tulokset litteroinnin jälkeen. Tutkielman analyysia ohjaa teoriasidonnainen analyysi, eli analyysissa on teoreettisiä kytkentöjä, mutta se ei pohjaudu suoraan teoriaan. Empiirisen tutkimuksen tuloksissa kuvataan verkoston avaintoimijat, toiminnot sekä suhteet. Toiminnot on jaettu kokonaisprojektin ja taideyhteistyön koordinointiin sekä rakentamiseen. Verkoston suhteet on jaoteltu taidekoordinaattorin legitimointiin, henkilöitymiseen sekä Arabianrannan ja Kalasataman taideyhteistyöverkostojen suhteisiin. Johtopäätöksissä taideyhteistyön onnistumiseen vaikuttavia keskeisiä aiheita ovat asiantuntijuuden, verkostojen ja kokemusten henkilöityminen sekä taidekoordinaattorin legitimointi. Myös taidekoordinaattorin monialainen koulutus osoittautui verkoston suhteissa kriittiseksi, koska eri alojen toimijoilla voi olla vaikeuksia kommunikoinnissa yhteisen ammattikielen puuttuessa.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.