Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin laitos | Markkinointi | 2011
Tutkielman numero: 12534
Brand loyalty and involvement in different customer levels of a service concept brand
Tekijä: Dahlgren, Susanna
Otsikko: Brand loyalty and involvement in different customer levels of a service concept brand
Vuosi: 2011  Kieli: eng
Laitos: Markkinoinnin laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; brandit; brands; palvelut; service; kuluttajakäyttäytyminen; consumer behaviour
Sivumäärä: 105
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12534.pdf pdf  koko: 3 MB (2214100)
Avainsanat: brändiuskollisuus; brändin merkityksellisyys; uskollisuuden ulottuvuudet; merkityksellisyyden ulottuvuudet; kuluttajan käyttäytyminen; palvelukonseptibrändi
Tiivistelmä:
AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF ECONIMICS ABSTRACT Department of marketing and management 10.05.2011 Master’s thesis Susanna Dahlgren

BRAND LOYALTY AND INVOLVEMENT IN DIFFERENT CUSTOMER LEVELS OF A SERVICE CONCEPT BRAND

PURPOSE OF THE STUDY In the highly competitive environment, organizations should protect the long-term interest of the customers so that these long-lasting relationships would enhance their profitability. The purpose of this research is to study is to build a framework to link the dimensions of brand loyalty and brand involvement and to capture the differences between different customer levels of a service concept brand. More specifically, this study contributes to the understanding of what factors contribute to loyalty and involvement in different customer levels of a group fitness brand.

METHODOLOGY The data used in this study was collected by a web-based questionnaire, targeted to the participants and instructors of a global group fitness brand in the Nordic region. The data collected included 3 348 responses. Two multivariate data analysis techniques were used to address the research questions on the basis of the data. First, factor analysis was conducted in order to identify the underlying patterns in customer loyalty and involvement. Second, cluster analysis was conducted to categorize the customers and to discover different loyalty and involvement profiles among the respondents.

FINDINGS Several differences were found between the framework and the loyalty and involvement dimensions in practice, especially in the context of brand loyalty dimensions. The factors detected through the statistical factor analysis imply that the multi-dimensional conceptualization of brand loyalty used in theoretical framework of this study is not directly applicable to the context of a group fitness brand. Thus, further development of the conceptualization of the dimensions of brand loyalty used as measures for service concept brands should be performed. The findings of the cluster analysis suggets that making a distinction between behavioral and attitudinal loyalty is an effective segmentation and target-marketing tool.

KEYWORDS: brand loyalty, brand involvement, dimensions of loyalty, dimensions of involvement, consumer behavior, service concept brand, multivariate analysis

AALTO YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Markkinoinnin ja johtamisen laitos 10.05.2011 Pro gradu -tutkielma Susanna Dahlgren

BRÄNDIUSKOLLISUUS JA MERKITYKSELLISYYS PALVELUKONSEPTI-BRÄNDIN ERI ASIAKASTASOISSA

TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tämän tutkimuksen tavoitteena on rakentaa viitekehys linkittämään brändiuskollisuuden ja brändin merkityksellisyyden ulottuvuudet palvelukonseptibrändin eri asiakastasojen eroavaisuuksien havaitsemiseksi. Tarkoituksena on erityisesti lisätä ymmärrystä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat uskollisuuteen ja merkityksellisyyteen ryhmäliikuntabrändin eri asiakastasoissa.

METODOLOGIA Tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin kansainvälisen ryhmäliikuntabrändin ohjaajille ja loppukäyttäjille suunnatun sähköisen kyselylomakkeen avulla. Yhteensä 3 348 vastaajaa täytti kyselyn. Tutkimuskysymyksiä lähestyttiin kahden monimuuttujamenetelmän avulla. Aluksi brändiuskollisuuden ja merkityksellisyyden taustalla vaikuttavat keskeisimmät ulottuvuudet pyrittiin tunnistamaan faktorianalyysin avulla. Tämän jälkeen vastaajat ryhmiteltiin klusterianalyysin kautta toisistaan eroaviin mittausprofiileihin.

TULOKSET Tutkimuksessa havaittiin useita eroavaisuuksia viitekehyksen ja käytännössä havaittujen brändiuskollisuuden ulottuvuuksien välillä. Tilastollisen faktorianalyysin kautta havaittujen tekijöiden perusteella voidaan väittää, että teoreettisessa viitekehyksessä käytetyt uskollisuuden ulottuvuudet eivät ole suoraan sovellettavissa ryhmäliikuntabrändin kontekstiin. Täten brändiuskollisuuden mittaamiseen käytettäviä ulottuvuuksia tulisi edelleen tutkia, jotta voitaisiin kehittää palvelukonseptibrändeihin sovellettava ulottuvuuksien patteristo. Klusterianalyysin löydökset viittaavat siihen, että käyttäytymiseen ja asenteeseen perustuvan uskollisuuden erottaminen toisistaan voi olla hyödyllinen työkalu asiakkaiden segmentoinnissa ja kohdistetussa markkinoinnissa.

AVAINSANAT: brändiuskollisuus, brändin merkityksellisyys, uskollisuuden ulottuvuudet, merkityksellisyyden ulottuvuudet, kuluttajan käyttäytyminen, palvelukonseptibrändi, monimuuttuja-analyysi
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.