Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Tieto- ja palvelutalouden laitos | Logistiikka | 2011
Tutkielman numero: 12552
Modulaarisuuden soveltaminen hätäavun logistiikassa -Case SPR
Tekijä: Railio, Katri
Otsikko: Modulaarisuuden soveltaminen hätäavun logistiikassa -Case SPR
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Tieto- ja palvelutalouden laitos
Aine: Logistiikka
Asiasanat: logistiikka; logistics; palvelut; service; katastrofit; catastrophes; kolmas sektori; informal economy
Sivumäärä: 97
Avainsanat: modulaarisuus; humanitaarinen logistiikka; palvelut
Tiivistelmä:
Humanitaarista apua tuotetaan haastavassa ympäristössä. Katastrofit ovat erilaisia ja niitä esiintyy ympäri maailmaa usein ennalta-arvaamattomasti. Nopea reagointi kriisiin, tilanteeseen sopivan avun tarjoaminen ja kustannustehokkuus ovat toiminnan haasteita. Lisäksi humanitaarisen avun tarve on kasvanut viime vuosina ja kasvun ennustetaan jatkuvan, koska katastrofien ja uhrien määrän uskotaan lisääntyvän. Toiminnan perustuessa suurelta osin lahjoituksiin, ei rahavirtojen voida olettaa kasvavan samassa suhteessa avun tarpeen lisääntyessä.

Modulaarisuus on yksi tapa luoda toimintaan ketteryyttä tehokkaasti. Se on palveluissa melko uusi konsepti ja humanitaarisessa logistiikassa modulaarisuustutkimus on vähäistä. Tässä työssä pyritään vastaamaan osaltaan tähän puutteeseen ja yhdistämään modulaarisuutta sekä humanitaarista apua, hätäapuvalikoimaan keskittyen. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten modulaarisuutta hyödynnetään hätäavun logistiikassa ja voidaanko sen avulla vastata toiminnassa havaittuihin haasteisiin. Modulaarisuuden ominaisuuksiin sekä humanitaarisen avun piirteisiin ja haasteisiin tutustutaan kirjallisuuden avulla. Hätäavun palvelutuotteita ja niiden rakentumista tutkitaan yhden järjestön, Suomen Punaisen Ristin, toimintoihin tutustumalla.

Tutkimusmenetelmä perustuu haastatteluun ja kirjallisiin materiaaleihin. Näiden pohjalta luodaan kuva siitä, mitä eri palvelutuotteita valikoimassa on, miten kokonaisuudet on suunniteltu ja hyödynnetäänkö modulaarisuutta erilaisissa toimituksissa. Havaintoja analysoidaan teorian ja sen pohjalta luodun viitekehyksen näkökulmista.

Tutkimuksessa havaittiin, että modulaarisuutta hyödynnetään toiminnassa jo laajasti, mutta erilaisia toimituksia käsitellään eri tavoin. Toimituksissa, joissa modulaarisuutta hyödynnetään, on erityisesti hyödynnetty yhteisiä moduuleita ja kustomointimahdollisuuksia. Yleisesti tutkimuksen tulokset osoittavat, että modulaarisuuden avulla voidaan luoda tarvittavaa joustavuutta sekä tehokkuutta toimintaan. Lisäksi työn viitekehys todettiin toimivaksi havainnollistamaan eri palvelutuotteiden rakentumista ja yhtäläisyyksiä toiminnan analysoinnin tueksi. Viitekehystä voidaan soveltaa myös laajemmin eri toimijoiden modulaarisuuden analysointiin.

Tulokset perustuvat yhden järjestön toimintaan, joten niitä ei voida yleistää hätäaputoimintaan laajemmin tämän tutkimuksen perusteella. Valikoima ja moduulien rakentuminen ovat kuitenkin käytössä useissa eri Punaisen Ristin järjestöissä ja kansainvälinen järjestö on yksi suurimmista toimijoista alalla.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.