Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2011
Tutkielman numero: 12563
Strategisten investointien ei-rahamääräisten hyötyjen toteaminen investointien jälkitarkkailuvaiheessa
Tekijä: Kari, Teemu
Otsikko: Strategisten investointien ei-rahamääräisten hyötyjen toteaminen investointien jälkitarkkailuvaiheessa
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; investoinnit; investment; strategia; strategy; kannattavuus; profitability; arviointi; evaluation
Sivumäärä: 88
Avainsanat: strategiset investoinnit; ei-rahamääräiset hyödyt; investointien jälkitarkkailu; investointien vaihtoehtoiset kontrollivälineet; johdon kontrollijärjestelmäpaketti
Tiivistelmä:
AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Laskentatoimen Pro gradu-tutkielma 26.5.2011 Teemu Kari

STRATEGISTEN INVESTOINTIEN EI-RAHAMÄÄRÄISTEN HYÖTYJEN TOTEAMINEN INVESTOINTIEN JÄLKITARKKAILUVAIHEESSA

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteeksi asetettiin tutkimukseen valitun kohdeyrityksen strategisten investointien jälkitarkkailukäytänteiden kuvaaminen ja selittäminen. Tutkimuksen keskeisimpänä tavoitteena oli kuvata ja selittää strategisten investointien tuottamien ei-rahamääräisten hyötyjen jälkikäteistä toteamista. Selittäviksi tekijöiksi jälkitarkkailukäytänteille valittiin aikaisemmissa jälkitarkkailututkimuksissa esille tulleet jälkitarkkailua rajoittavat tekijät.

Lähdeaineisto

Tutkimuksessa on käytetty kirjallisia lähteitä, tieteellisiä artikkeleita ja - tutkimuksia strategisista investoinneista, investointien jälkitarkkailusta, investointien vaihtoehtoisista kontrollivälineistä sekä yritysjohdon kontrollijärjestelmäpaketista. Kyseisiä aineistoja on käytetty tutkijan teoreettisen ymmärryksen lisäämiseksi sekä tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen luomiseksi. Varsinainen tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena case-tutkimuksena valitussa kohdeyrityksessä, josta tutkimuksessa käsiteltävä empiirinen aineisto on peräisin.

Aineiston käsittely

Tutkimuksen teoreettista viitekehystä käytettiin empiirisen aineiston tarkastelussa sekä analysoitaessa strategisten investointien tuottamien ei-rahamääräisten hyötyjen toteamiskäytänteitä investointien jälkitarkkailuvaiheessa.

Tulokset

Tutkimuksen tärkein tulos on strategisten investointien jälkitarkkailuvaiheen sisällön osittainen uudelleen määrittely, jossa investointien muodollinen jälkitarkkailuprosessi ja investointien vaihtoehtoiset kontrollivälineet toimivat tiiviissä ja osin dynaamisessa yhteistyössä tarkkailtaessa ei-rahamääräisten hyötyjen toteutumista. Keskeisemmässä asemassa olivat kuitenkin investointien vaihtoehtoiset kontrollivälineet.

Avainsanat

Strategiset investoinnit, ei-rahamääräiset hyödyt, investointien jälkitarkkailu, investointien vaihtoehtoiset kontrollivälineet, johdon kontrollijärjestelmäpaketti
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.