Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2011
Tutkielman numero: 12567
Yrityskohtaisten tekijöiden vaikutus vaihto-omaisuuden määrään
Tekijä: Isosaari, Markus
Otsikko: Yrityskohtaisten tekijöiden vaikutus vaihto-omaisuuden määrään
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; varastot; storage; standardit; standards
Sivumäärä: 73
Avainsanat: vaihto-omaisuus, varasto, IAS 2, yrityskohtaiset tekijät
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko yrityskohtaisilla tekijöillä vaikutusta vaihto-omaisuuden määrään euroalueella listatuissa ja kotipaikkaansa pitävissä yrityksissä. Lisäksi pyritään selvittämään onko toimialojen välillä havaittavissa eroja. Tutkielman teoreettisessa osassa käsitellään vaihto-omaisuuden roolia osana yrityksen liiketoimintaa, vaihto-omaisuuden raportointiin ja arvostamiseen liittyvät vaatimukset sekä tunnetuimpia keinoja, joilla vaihto-omaisuuden tarvetta kyetään pienentämään. Teoriaosassa esitellään myös aiempaa vaihto-omaisuuden tutkimusta sekä aiempia havaintoja vaihto-omaisuuteen vaikuttavista yrityskohtaisista tekijöistä. Tutkielman empiirisessä osassa testataan eri yrityskohtaisten tekijöiden vaikutus vaihto-omaisuuteen.

LÄHDEAINEISTO Tutkimuksessa käytettiin kotimaista ja ulkomaista vaihto-omaisuuteen liittyvää lähdekirjallisuutta. Empiirisen osion aineistona käytettiin euroalueella listattujen ja kotipaikkaansa pitävien yritysten tilinpäätöstietoja vuosilta 2005–2010. Tutkimuksen aineisto kerättiin Thomson One Banker Worldscope -tietokannasta. Tutkimuksen lopullinen otos koostui 5011 yritysvuodesta.

AINEISTON KÄSITTELY Yrityskohtaisten tekijöiden vaikutusta vaihto-omaisuuden määrään tutkittiin monimuuttujaregressioanalyysillä, jossa vaihto-omaisuuden määrää mitattiin suhteellisella osuudella taseen loppusummasta. Yrityskohtaisina tekijöinä oli yhteensä kymmenen muuttujaa, jotka kuvasivat yrityskokoa, kannattavuutta, kannattavuuden muutosta, kassavirtaa, vakavaraisuutta, kansainvälisyyttä ja likviditeettiä.

TULOKSET Regressioanalyysin tulokset tukevat pääsääntöisesti aiemman tutkimuksen havaintoja yrityskohtaisten tekijöiden vaikutuksesta vaihto-omaisuuden määrään. Tulokset antavat viitteitä siitä, että positiivinen vaikutus olisi kannattavuuden muutoksella sekä vakavaraisuudella, ja negatiivinen vaikutus yrityskoolla, kannattavuudella sekä likviditeetillä. Kassavirralla ja kansainvälisyydellä ei havaittu olevan vaikutusta. Tutkimuksessa myös havaittiin toimialojen välillä olevan eroja vaihto-omaisuuden määrässä ja yrityskohtaisten tekijöiden vaikutuksessa.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.