Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2011
Tutkielman numero: 12571
Helsingin kaupunkikonsernin sisäisten palvelujen kehittäminen
Tekijä: Arko, Anna-Kaisa
Otsikko: Helsingin kaupunkikonsernin sisäisten palvelujen kehittäminen
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; kunnallishallinto; local government; kaupungit; towns; julkiset palvelut; public services; palvelut; service; kehitys; development
Sivumäärä: 66
Avainsanat: konsernijohtaminen, sisäiset palvelut, palvelujen kehittäminen, palvelujen markkinointi
Tiivistelmä:
Helsingin kaupunkikonsernin sisäisten palvelujen kehittäminen

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisöilleen tarjoamien palvelujen käyttöön ja kehittämiseen liittyviä haasteita. Tutkimustyö käynnistyi Helsingin kaupungin toimeksiannosta. Tarkoituksena on kehittää konsernipalveluja koskevaa ohjausta sekä konsernin sisäisiä palveluja. Ehdotuksia konsernipalvelujen kehittämiseksi koottiin kaikkien Helsingin kaupungin 106 tytäryhteisön toimitusjohtajille lähetetyllä sähköisellä kyselyllä sekä haastattelemalla henkilökohtaisesti sattumanvaraisesti valitut 18 tytäryhteisön toimitusjohtajaa.

Toimitusjohtajien haastatteluissa kävi ilmi, että tiedon kulussa kaupungin konserniyksikön ja tytäryhteisöjen välillä oli selviä puutteita. Toimitusjohtajat eivät tunteneet konsernin tytäryhteisöilleen tarjoamia palveluja riittävän hyvin. Toimitusjohtajille oli myös epäselvää, keiden yhteyshenkilöiden puoleen heidän tulisi kääntyä eri konsernipalveluja tarvitessaan. Haastattelujen perusteella konserniyksiköltä toivottiin enemmän tietoa palveluista sekä enemmän tukea konsernipalvelujen käyttöön otossa, käytössä ja palvelujen johtamisessa. Konsernipalveluja koskevia asioita toivottiin myös käsiteltävän konserniyksikön järjestämissä tytäryhteisöjen toimitusjohtajille tarkoitetuissa koulutustilaisuuksissa. Toimitusjohtajien toivomuksena oli, että konserniyksikön tarjoamat nykyiset peruspalvelut tulisi saada täysimääräisesti hyödynnettyä ja toimiviksi, ennen kuin lähdettäisiin laajamittaisesti kehittämään uusia palveluja.

Haastatteluissa toimitusjohtajat kertoivat omista kokemuksistaan konsernin sisäisten palvelujen käytöstä ja heiltä tuli myös monia huomion arvoisia ehdotuksia olemassa olevien konsernipalvelujen kehittämiseksi. Sähköisen kyselyn ja haastattelujen yhteydessä toimitusjohtajilla oli mahdollisuus esittää toiveita myös kokonaan uusista konsernipalveluista. Toimitusjohtajat olivat tyytyväisiä konserniyksikön toimintaan ja he olivat sitä mieltä, että konserniyksikkö oli aktivoitunut ja innostunut kehittämään toimintaansa viime vuosina.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.