Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2011
Tutkielman numero: 12586
Johtamistyylit ja johtamistyytyväisyys partiojohtamisessa
Tekijä: Räsänen-Ala-Aho, Marja-Leena
Otsikko: Johtamistyylit ja johtamistyytyväisyys partiojohtamisessa
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; non profit; non-profit organizations; nuoret; young people; tyytyväisyys; satisfaction; asenteet; attitudes
Sivumäärä: 86
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12586.pdf pdf  koko: 2 MB (1116196)
Avainsanat: vapaaehtoistyö; vapaaehtoistyön johtaminen; johtamistyylit; Multifactor Leadership Questionnaire, MLQ
Tiivistelmä:
Partiotoiminta on ollut jo vuosisadan ajan monen suomalaisen harrastus. Vapaaehtoisena, ilman palkkaa tehtävää johtamistyötä, ei partiotoimintaa voitaisi tässä mittakaavassa toteuttaa missään maassa. Partioleirien vapaaehtoistyötä johtavat tyypillisesti vapaaehtoisjohtajat, jotka ovat ikävuosiltaan yli 18 – vuoden ikäisiä. Partiojohtaminen on keskeinen partiotoiminnassa tehtävä vapaaehtoistehtävä, jonka onnistumisesta riippuvat monet taloudelliset ja toiminnalliset projektitavoitteet.

Työni tavoitteena on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: - Onko löydettävissä Bernard M. Bassin ja Bruce J. Avolion kuvaamia MLQ - konseptin johtamiskäyt-täytymistyylejä kohteena olevassa leiriprojektissa vapaaehtoistyöntekijöiden johtamisessa? - Miten johdettavat kokivat partiopestissään leirillä käytetyt erilaiset johtamistyylit ja miksi? - Miten johdettavien ikä, sukupuoli ja partioikä, sekä muut taustatekijät näkyivät johtamistyylien koke-misessa?

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena Kohinalla, Uudenmaan piirin partioleirillä Hangossa kesällä 2008. Leirille osallistui noin 1750 henkilöä, joista erilaisia johtajia oli noin 120 leirin alussa, jossa ovat mukana myös sudenpennut. Varsinaisen kohderyhmän koko oli noin 70 henkilöä. Tutkimus koostui kahdesta eri osa-alueesta. Ensimmäisessä osassa käytettiin MLQ – konseptin mukaan laadittuja eri johtamistyylejä kuvaavia väittämiä, joiden esiintymistä arvioijan lähijohtajan toiminnassa pyrittiin hahmottamaan. Toisessa kyselyn osassa, jossa oli sekä kvantitatiivinen, että kvalitatiivinen osuus, haettiin näkökulmaa käytetyn ja koetun johtamistyylin miellyttämiseen ja miellyttämisen tai epämieltymyksen syytä. Käytetty materiaali esitestattiin ja kysymysten asettelua muokattiin palautteen perusteella. Savua, jossa esitestaus tehtiin, ei otettu mukaan varsinaiseen tutkimukseen. Vastauksia saatiin kaiken kaikkiaan 47. Joukosta oli karsittu 2 vastausta, joista puuttui osa taustatiedoista.

Tutkimuksessa havaittiin, että Kohina-piiripartioleirillä käytettiin kaikkia MLQ- johtamiskonseptin perusjohtamismalleja, transformaalia – henkilöstön kautta tapahtuvaa johtamista (51 %), transaktionaalista (27 %) asioiden ja tekemisen kautta tapahtuvaa johtamista ja laissez- faire- johtamistyyliä (21 %). Johtamistavat saivat pisteytyksistä eniten arvioita, miellyttää melko paljon, ja vain 9 johtamissuoritusta sai täydet viisi (5) pistettä. Eniten positiivisia sanallisia arvioita annettiin reilusta ja ystävällisestä johtamiskäytöksestä, aktiivisesta ja suunnitellusta toimintatavasta sekä napakasta johtamisotteesta. Vähiten johdettavia miellytti toiminnan suunnittelemattomuus, välinpitämättömyys johdettavia ja heidän tarpeitaan kohtaan ja val-vonnan, sekä tuen puute. Johdettavien nuori ikä saattaa vaikuttaa tutkimuksen lopputulokseen, mutta partiossa johtajat ovat keskimääräisesti työelämän esimiehiä 10 vuotta nuorempia.

Avainsanat: Vapaaehtoistyö, vapaaehtoistyön johtaminen, Multifactor Leadership Questionnaire, MLQ, transformaalinen -, transaktionaalinen-, laissez- faire- johtaminen
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.