Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Taloustieteen laitos | Kansantaloustiede | 2011
Tutkielman numero: 12626
Aineettomat investoinnit taloudellisen kasvun lähteenä: Nokia Oyj:n taloudellinen kasvu ja sen osatekijät vuosina 1995-2008
Tekijä: Laine, Heini
Otsikko: Aineettomat investoinnit taloudellisen kasvun lähteenä: Nokia Oyj:n taloudellinen kasvu ja sen osatekijät vuosina 1995-2008
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Taloustieteen laitos
Aine: Kansantaloustiede
Asiasanat: kansantaloustiede; economics; kansainväliset yhtiöt; international companies; taloudellinen kasvu; economic growth; investoinnit; investment; aineeton omaisuus; immaterial property; pääoma; capital
Sivumäärä: 77
Avainsanat: aineettomat investoinnit; aineeton pääoma; kasvulaskenta; Nokia Oyj; talouskasvu
Tiivistelmä:
TUTKIELMAN TAVOITE Tämän pro gradu-tutkielman tavoitteena on selvittää Nokia Oyj:n taloudellinen kasvu ja sen osatekijät vuosille 1995-2008 huomioiden aineeton pääoma yhtenä taloudellisen kasvun osatekijänä.

TOTEUTUSTAPA JA AINEISTO Tutkielma on luonteeltaan empiirinen työ ja soveltaa perinteistä kasvulaskentaa Nokia Oyj:n taloudellisen kasvun ja sen osatekijöiden selvittämiseksi. Esitetty lähestymistapa soveltaa kasvulaskentaa huomioiden aineettomat erät sekä panoksena että lopputuotteena. Tässä tutkielmassa aineeton pääoma sisältää panostukset tutkimukseen ja kehitykseen, myyntiin ja markkinointiin sekä hallintoon. Aineistona ovat Nokia Oyj:n julkisesti saatavilla olevat vuosikertomukset vuosilta 1994-2008.

TULOKSET Tutkimustulokset osoittavat, että Nokian aineettomilla pääomaerillä ja etenkin tutkimuksen ja kehityksen myötä syntyneellä innovaatiopääomalla on ollut merkittävä kontribuutio Nokian talouskasvuun. Nokian kokonaistuotoksen keskimääräinen vuosikasvu on ollut 21,3 prosenttia aikavälillä 1995-2008, kun myös aineettomat pääomaerät huomioidaan. Kokonaistuotoksen keskimääräisestä vuosikasvusta aineettomien pääomaerien osuus on ollut jopa 34,4 prosenttia ja tutkimuksen ja kehityksen myötä syntyneen pääoman osuus 22,8 prosenttia kokonaistuotoksen keskimääräisestä vuosikasvusta. Muut kasvun osatekijät selittivät 41,8 prosenttia ja kokonaistuottavuus 23,9 prosenttia Nokian talouskasvusta. Niin tutkielman tuloksen kuin teorian valossa voidaan todeta, että aineettomat panostukset on syytä huomioida, jotta kasvulukujen mittausvirheiltä vältytään ja saadaan kattavampi kuva talouskasvun eri osatekijöistä.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.