Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin laitos | Markkinointi | 2011
Tutkielman numero: 12634
Mielikuvien rooli kannattajien uskollisuudessa: Mitä miettii tosifani?
Tekijä: Lindholm, Mika
Otsikko: Mielikuvien rooli kannattajien uskollisuudessa: Mitä miettii tosifani?
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; brandit; brands; brandiuskollisuus; brand loyalty; urheilu; sports; kuluttajakäyttäytyminen; consumer behaviour
Sivumäärä: 96
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12634.pdf pdf  koko: 908 KB (928998)
Avainsanat: jääkiekko; brändi-imago; brändiuskollisuus; kannattajuus; brändinhallinta; urheilumarkkinointi; urheilubrändi; fani; urheilu
Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteet

Tutkielman tavoitteena oli selvittää miten jääkiekossa kannattajat näkevät kannattamansa organisaation brändin ja mitkä brändi-imagon osatekijät ovat erityisen tärkeitä lojaalin kannattajasuhteen muodostumiselle. Lisäksi haluttiin selvittää, miten eri kannattajat eroavat sitoutumisessaan organisaation. Tämän ymmärryksen pohjalta pyrittiin tuomaan esille, miksi brändi on urheiluorganisaatiolle vahvuus ja miten tätä brändiä voidaan hyödyntää seuran kannattajien sitouttamisessa luomaan organisaatiolle pysyvää kilpailuetua.

Aineisto ja tutkimusmenetelmät

Aineiston kerääminen tapahtui Helsingin IFK:n ja Jokerien kannattajien keskuudessa. Joukkueiden kannattajille lähetettiin kutsu kyselyyn kannattajarekisterien kautta sekä joukkueiden Facebook-ryhmien välityksellä. Lisäksi joukkueet laittoivat linkin kyselyyn omille Internet-kotisivuilleen. Tutkimukseen hyväksyttyjä vastauksia kerättiin kaikkiaan 2254 kappaletta. Tutkimusaineistoa analysoitiin kvantitatiivisesti käyttäen apuna faktori- ja varianssianalyysia.

Keskeiset tutkimustulokset

Tutkimustuloksista voitiin päätellä, että erilaisten kannattajatyyppien välillä on eroja siinä, miten he arvostavat eri brändi-imagon osatekijät. Keskeinen tutkimustulos oli myös, että joukkueen peliesityksen ei varsinaisesti koettu olevan tärkeää syvällisen kannattajasuhteen muodostumiselle. Urheiluorganisaatioiden tulisi keskittyä pelitapahtumien ulkopuolella tapahtuviin asioihin ja täten vahvistaa brändiään. Myös eri kannattajatyyppien tuntemisen ja heidän erilaisten motivaatioidensa ymmärtämisen tulisi olla keskeinen osa urheiluorganisaation tietämystä lojaalien asiakassuhteiden säilyttämiseksi ja parantamiseksi.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.