Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Taloustieteen laitos | Kansantaloustiede | 2011
Tutkielman numero: 12639
Kuntien välinen yhteistyö infrastruktuuripalvelujen järjestämisessä – Tapaustutkimus Lahden ja Turun seuduilla
Tekijä: Leppisaari, Elli
Otsikko: Kuntien välinen yhteistyö infrastruktuuripalvelujen järjestämisessä – Tapaustutkimus Lahden ja Turun seuduilla
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Taloustieteen laitos
Aine: Kansantaloustiede
Asiasanat: kansantaloustiede; economics; kansantalous; national economy; julkiset palvelut; public services; infrastruktuuri; infrastructure; kunnat; municipalities; yhteistyö; cooperation
Sivumäärä: 111
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12639.pdf pdf  koko: 2 MB (1757856)
Avainsanat: kunnat, kaupunkiseudut, kunnallispalvelut, infrastruktuuripalvelut, yhteistyö, tehokkuus, markkinaehtoisuus
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella yhteistyötä, sen roolia ja vaikutuksia kuntien infrastruktuuripalveluiden järjestämisessä. Kuntien infrastruktuuripalvelut ylläpitävät yhteiskunnan fyysisiä perusrakenteita ja luovat pohjan koko yhteiskunnan toiminnalle. Kuntien välisestä yhteistyöstä on muodostunut merkittävä tapa organisoida kunnallis- ja infrastruktuuripalveluja. Se on tarjonnut kunnille mahdollisuuden hyödyntää palvelujen mittakaavaetuja ja koordinoida palvelutuotantoa seudullisesti.

Tutkielmassa selvitetään, millä tavoin yhteistyö voi parantaa palvelutarjonnan tehokkuutta, millainen keino se on infrastruktuuripalvelujen järjestämistapana ja milloin yhteistyö koetaan kannattavana kuntien infrastruktuuripalveluissa.

Tutkimuksen toteutustapa, menetelmät ja aineistot

Tutkimuksessa kuntien välistä yhteistyötä tutkitaan kirjallisuusosion ja empiirisen tapaustutkimuksen avulla. Kirjallisuusosiossa kunnallispalvelujen tarjontaa tarkastellaan taloustieteen ja poliittisen taloustieteen teorioiden avulla. Yhteistyötä arvioidaan verkostoteorian, transaktiokustannusteorian ja institutionaalisen yhteistoiminnan viitekehyksen kautta. Lisäksi osiossa esitellään tutkimuksia kunnallispalveluista, yhteistyön esiintymisestä ja yhteistyön vaikutuksista. Tapaustutkimuksessa analysoidaan kuntien yhteistyötä infrastruktuuripalveluissa Lahden ja Turun seuduilla. Tapaustutkimuksen aineisto koostuu seitsemästä haastattelusta, kirjallisuudesta, artikkeleista, kuntien dokumenteista ja muusta materiaalista.

Tutkimuksen tulokset

Kuntien välinen yhteistyö mahdollistaa kustannustehokkaiden ratkaisujen toteuttamisen palvelukohtaisesti. Kunnallispalvelujen tehokkuuden kasvattaminen yhteistyön avulla liittyy kiinteästi sen vaikutuksiin neljällä osa-alueella: palvelutuotannon yksikkökoossa, organisoinnissa, rahoitustavassa sekä kunnan tilivelvollisuudessa.

Monen infrastruktuuripalvelun kohdalla yhteistyö mahdollistaa palvelun järjestämisen lähempänä sen optimikokoa. Yhteistyö nähdään kannattavana erityisesti palveluissa, joissa toimintaa määrittelee lainsäädäntö, joissa esiintyy selkeitä mittakaavaetuja, joiden kulut katetaan käyttäjämaksuilla ja joiden tuotannossa kuntarajat haittaavat toimintaa.

Kaupunkiseuduilla yhteistyön merkittävimpänä haasteena ovat kuntien väliset kokoerot. Yhteistyön suurimmaksi haittapuoleksi nousee markkinaehtoisten yhteistyömallien yleistymiseen linkittyvä kuntien heikentynyt kyky kontrolloida palvelutuotantoa ja taloutta.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.