Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2011
Tutkielman numero: 12641
Asiakasvaratilit, rahanpesu ja tilintarkastajan rooli
Tekijä: Tauriala, Timo
Otsikko: Asiakasvaratilit, rahanpesu ja tilintarkastajan rooli
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; riskienhallinta; risk management; asiakkaat; customers; vahingonkorvaus; indemnity; maine; reputation; rahanpesu; laundering
Sivumäärä: 77
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12641.pdf pdf  koko: 698 KB (714075)
Avainsanat: asiakasvaratili; tilintarkastus; rahanpesu; asiakasriski; vahingonkorvausvelvollisuus; tilintarkastajan maine
Tiivistelmä:
ASIAKASVARATILIT, RAHANPESU JA TILINTARKASTAJAN ROOLI

Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen motiivina on lainsa?a?da?nno?n ja sa?a?ntelyn katveeseen ja?a?va? tilanne, joka koskee asiakasvaratileja?. Varoja hallinnoivan yhtio?n ei tarvitse pita?a? juoksevaa kirjanpitoa asiakasvaratilien tapahtumista. Rahanpesija?lle ta?ma? mahdollistaa rikoksella saavutetun hyo?dyn liikuttamista yhtio?n ulkopuolella. Tilintarkastajille puolestaan asiakasvaratilit saattavat muodostaa asiakkaaseen kohdistuvan riskin, jota ei va?ltta?ma?tta? osata ottaa huomioon. Asiakasvaratileja? hallinnoivan yhtio?n tilintarkastaja saattaa joutua osaltaan vastuuseen, jos yhtio?ssa? on pesty rahaa, minka? lisa?ksi tilintarkastuslaatu ja maine ka?rsiva?t. Tutkimuksen tavoitteena on selvitta?a?, kuinka hyvin tilintarkastajat tuntevat asiakasvaratilit ja miten he ottavat ne huomioon tilintarkastusta suorittaessaan. Riskin mittareina on teoreettisessa osassa esitelty vahingonkorvausvastuu, tilintarkastuslaadun heikkeneminen seka? maineen menetta?minen. Tilintarkastajat ovat aktiivisesti ilmoitusvelvollisia rahanpesuepa?ilyista?. Tutkimuksen teoreettisessa osassa tuodaan esille na?ko?kulmia valtion ja tilintarkastuksen va?lisesta? suhteesta. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa, piileeko? asiakasvaratilien epa?johdonmukaisessa ja puutteellisessa sa?a?ntelyssa? rahanpesuriskia? seka? muodostaa mielipide, kuinka ta?ma? ongelma voitaisiin korjata.

La?hdeaineisto ja aineiston ka?sittelyt Teoreettisen viitekehyksen muodostamiseen ka?ytettiin la?hdekirjallisuutta tilintarkastusalalta seka? artikkeleita talousrikollisuudesta. Suomen laki ja sa?a?ntelyviranomaisten tekema?t standardit ovat keskeisessa? osassa asiakasvaratili- ka?sitteen ja tutkimusongelman muodostamisessa. Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin sa?hko?isena? kyselytutkimuksena, jonka populaationa ka?ytettiin kaikkia Suomen tilintarkastajia. Tuloksia tulkittiin ensin kuvailevasti ja sitten ristiintaulukoinnilla ka?ytta?en ?2-testia?.

Tulokset Tutkimustulokset osoittivat, etta? noin puolet tilintarkastajista on uransa aikana ollut tekemisissa? asiakasvaratilien kanssa tilintarkastuksen yhteydessa?. 72 % vastaajista puolestaan oli ollut henkilo?kohtaisesti mukana tilintarkastuksissa, joissa oli viitteita? rahanpesusta. Kuvailevien tilastollisten tulosten lisa?ksi ristiintaulukoimalla saatiin selville, etta? tilintarkastajat, joilla on kokemusta asiakasvaratileista? muilla toimialoilla kuin finanssisektorilla, ovat todenna?ko?isemmin to?rma?nneet urallaan myo?s rahanpesuun. Tulos antaa vahvoja viitteita? siita?, etta? asiakasvaratilien lainsa?a?da?nto?a? ja sa?a?ntelya? on syyta? selkeytta?a? ja tehostaa.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.