Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Yritysjuridiikka | 2011
Tutkielman numero: 12662
Osakeyhtiön rajat ylittävä sulautuminen Euroopan unionin sisällä Suomen ja Ruotsin verolainsäädännöissä
Tekijä: Alppivuori, Suvi
Otsikko: Osakeyhtiön rajat ylittävä sulautuminen Euroopan unionin sisällä Suomen ja Ruotsin verolainsäädännöissä
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Yritysjuridiikka
Asiasanat: yritysjuridiikka; business law; fuusiot; mergers; EU; EU; Suomi; Finland; Ruotsi; Sweden; vero-oikeus; fiscal legislation
Sivumäärä: 75
Avainsanat: Euroopan unioni, kiinteä toimipaikka, sulautuminen, yritysjärjestelydirektiivi
Tiivistelmä:
TUTKIELMAN TAVOITTEET

Tutkielman tavoitteena on 1) selvittää rajat ylittävän sulautumisen veroseuraamukset, 2) tarkastella Suomen ja Ruotsin lainsäädännön yhtäläisyyksiä ja eroja sekä 3) selvittää, miten nämä maat ovat tulkinneet ja soveltaneet sulautumisen osalta EY:n neuvoston antamaa yritysjärjestelydirektiiviä. Direktiivi on ollut implementoitava molempien maiden lainsäädäntöön EU:n jäseneksi liittymisen vuoksi.

TULOKSET

Yritysjärjestelydirektiivi asettaa jäsenvaltioille tavoitteet rajat ylittävän sulautumisen verotuksen suhteen. Direktiivi ei kuitenkaan kaikilta osiltaan sääntele sitä, miten jäsenvaltioiden tulisi näihin tavoitteisiin päästä. Vertailu osoittaa, että Suomi ja Ruotsi ovat joiltain osin käyttäneet erilaisia lähestymistapoja tulkitessaan direktiiviä. Molemmat maat ovat implementoineet direktiivin turvaten omaa veropohjaansa. Molempien maiden implementointia voidaan kuitenkin enimmiltä osiltaan pitää direktiivin mukaisena.

Osallistuvalle yhtiölle ei mielestäni ole suurta eroa sillä, asuuko se Suomessa vai Ruotsissa. Rajat ylittävän sulautumisen on ehtojen täyttyessä oltava veroneutraali ja Suomen ja Ruotsin menetelmät sekä tulon kohdistamisesta kiinteälle toimipaikalle että kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta ovat toisiaan vastaavat.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.