Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Tieto- ja palvelutalouden laitos | Logistiikka | 2011
Tutkielman numero: 12675
Tietojärjestelmissä tarvittavien menestystekijöiden kartoitus osana liiketoiminnan ja IT:n strategista yhteensovittamista. Case VR-Yhtymä Oy
Tekijä: Hietanen, Ville
Otsikko: Tietojärjestelmissä tarvittavien menestystekijöiden kartoitus osana liiketoiminnan ja IT:n strategista yhteensovittamista. Case VR-Yhtymä Oy
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Tieto- ja palvelutalouden laitos
Aine: Logistiikka
Asiasanat: logistiikka; logistics; tietojärjestelmät; information systems; rautatieliikenne; railway transport; kehitys; development; integraatio; integration; strategia; strategy; menestyminen; success
Sivumäärä: 122
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12675.pdf pdf  koko: 7 MB (6770915)
Avainsanat: liiketoiminnan ja IT:n strateginen yhteensovittaminen, tietojärjestelmien menestystekijät, järjestelmäarkkitehtuuri
Tiivistelmä:
Tutkijat eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen siitä, millä tasolla tai miten liiketoiminnan ja IT:n strategista yhteensovittamista (strategic alignment) tulisi toteuttaa parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi. Sen tärkeydestä ollaan kuitenkin yhtä mieltä sekä akateemisten tutkijoiden että operatiivisten toimijoiden, kuten IT-alan ammattilaisten taholta. Myös tietojärjestelmätarpeet vaihtelevat suuresti esim. yritysten liiketoiminta- ja tukifunktioiden välillä, minkä lisäksi suuret muutokset toimintaympäristössä, kuten yritysfuusiot tai laajat muutosohjelmat nostavat tietojärjestelmäarkkitehtuurin rakentamisen haasteellisuutta. Ennen uusien tietojärjestelmien hankintaa tai nykyisten järjestelmien korvaamista on syytä selvittää ensin yrityksen käytössä olevien tietojärjestelmien kyky vastata niitä käyttävän organisaation tarpeisiin ja tavoitteisiin.

Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä em. strategisen yhteensovittamisen merkityksestä sekä tutkia tietojärjestelmien menestystekijöiden kartoittamista havainnollistavana esimerkkinä IT:n ja liiketoiminnan välisestä yhteistyöstä. Tähän liittyen pyritään vastaamaan, miten tietojärjestelmien menestystekijöiden kartoittaminen ja tietojärjestelmille asetettavat tavoitteet voidaan kytkeä osaksi liiketoiminnan ja IT:n strategista yhteensovittamista, ja mitä asioita em. strategisessa yhteensovittamisessa tulee ottaa huomioon erityisesti IT:n näkökulmasta, sekä millaisia tietojärjestelmien menestystekijöiden kartoittamisen tueksi soveltuvia työkaluja löytyy kirjallisuudesta ja mihin tarpeisiin ne parhaiten soveltuvat. Tutkimuksen päätavoitteena on muodostaa liiketoiminnan ja IT:n strategisen yhteensovittamisen ja tietojärjestelmien menestystekijöiden kartoittamisen yhdistävä ja yleistettävissä oleva käsitteellinen viitekehysmalli, jossa huomioidaan erityisesti IT:n näkökulmasta merkittäviä strategisia ja organisatorisia käsitteitä.

Tutkimus tehtiin toimeksiantona VR-Yhtymä Oy:n IT-yksikölle osana konsernitason tietojärjestelmäarkkitehtuurin päivittämistä. Yhden tutkimusmenetelmän sijaan valittiin tutkimusmenetelmien yhdistelmä (ns. sekamenetelmä), jossa käytettiin kvalitatiivisia metodeja, kuten tapaustutkimusta ja avoimia kysymyksiä, sekä kvantitatiivista menetelmää Internet-kyselyn muodossa. Kysely toteutettiin kesäkuun alussa 2011 lähettämällä se tutkimuksen kohdeyrityksen kahden toimintaympäristön (tukifunktio ja liiketoimintafunktio) avaintietojärjestelmät hyvin tunteville henkilöille. Aineistoa kerättiin lisäksi dokumenttien muodossa useista eri lähteistä.

Tutkimuksen keskeinen tulos on IT:n ja liiketoiminnan strategisen yhteensovittamisen ja tietojärjestelmien menestystekijöiden kartoittamisen yhdistävä viitekehysmalli. Muodostettu malli kytkee toisiinsa kaksi merkittävää IT:n ja erityisesti tietojärjestelmätieteen tutkimusaluetta ja antaa omalta osaltaan panoksensa alueen tutkimukseen. Lisäksi tutkimuksen empiiriset tulokset tukevat DeLonen ja McLeanin (1992) tietojärjestelmien menestystekijät -mallin käyttöä. Käytännön kontribuutio perustuu myös ko. viitekehysmalliin ja sen käytön yleistettävyyteen, minkä lisäksi tutkimus avaa olennaisia käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä niin, että ne helpottavat osapuolten välistä viestintää mm. liiketoiminnan ja IT:n eri organisaatiotasoilla.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.