Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2011
Tutkielman numero: 12718
Elämysmatkoja, perjantaibierejä ja Oiva Lohtander - Kuvaus Verticom Oy:n kulttuurista siinä esiintyvien käytänteiden pohjalta
Tekijä: Lindroos, Tiia
Otsikko: Elämysmatkoja, perjantaibierejä ja Oiva Lohtander - Kuvaus Verticom Oy:n kulttuurista siinä esiintyvien käytänteiden pohjalta
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; organisaatiokulttuuri; organizational culture; yritykset; companies; yrityskulttuuri; corporate culture
Sivumäärä: 96
Avainsanat: kulttuuri; käytänne; työ; työyhteisö; IT-ala
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tausta ja tavoite

Tässä tutkimuksessa kulttuurin ajatellaan muodostuvan sen jäsenten erilaisista toisiinsa yhteydessä olevista käytänteistä. Toisin sanoen yrityksen kulttuuri muodostuu ihmisten rutiininomaisesta käyttäytymisestä ja siitä mitä ihmiset todella työssään tekevät. Tutkimuksen tavoitteena onkin tutkia tietyn työyhteisön, Verticom Oy:n, kulttuuria siinä esiintyvien käytänteiden kautta. Tarkoituksena on näin muodostaa rikas ja monipuolinen kuvaus työyhteisön toiminnasta.

Tutkimuksen toteutus ja tutkimusmenetelmät

Tutkimusmenetelmänä käytetään havainnointia ja haastatteluja. Haastatteluilla pyritään saamaan esiin työntekijöiden omat näkökulmat ja havainnoinnin avulla taas päästään pureutumaan niihin tekijöihin, joita työntekijät eivät itse voi selittää. Tutkimuksessa on haastateltu erilaisissa tehtävissä työskenteleviä ihmisiä ja niissä työntekijöiden on annettu kertoa mahdollisimman vapaasti omia näkemyksiään ilman johdattelua tarkoilla kysymyksillä. Havainnoinnit puolestaan on toteutettu useampana päivänä lähes kolmen kuukauden aikavälillä.

Tutkimuksen tulokset

Ensimmäisenä tutkimuksessa esitetään työntekijöiden kertomuksia työstään; mitä he työssään tekevät ja kuinka he työtään tekevät. Näiden pohjalta identifioidaan erilaisia yhteisössä esiintyviä käytänteitä ja esitellään niiden välisiä yhteyksiä, joista kulttuuri muodostuu. Tutkimuksessa etsitään myös tekijöitä, jotka sitovat yhteen muita käytänteitä. Verticom Oy:n työyhteisössä esimerkiksi vapaa toimintamalli, yhdessä tekeminen sekä lounaskäytänne ovat tärkeässä asemassa. Kuitenkin tekijä, joka todella yhdistää työyhteisössä esiintyviä käytänteitä, on sen yhteinen huumori. Tietynlainen huumori on muovannut Verticom Oy:n kulttuurista sellaisen kuin se on ja ilman sitä käytänteet ja työnteko olisivat hyvin erilaisia.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.