Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2012
Tutkielman numero: 12780
Rooleihin perustuvan päätöksentekomallin käyttö Pohjoismaisessa työympäristössa
Tekijä: Lindholm, Katariina
Otsikko: Rooleihin perustuvan päätöksentekomallin käyttö Pohjoismaisessa työympäristössa
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; työ; work; päätöksenteko; decision making; mallit; models; Pohjoismaat; Scandinavia
Sivumäärä: 77
Avainsanat: päätöksenteko; mallit; Pohjoismaat; roolit
Tiivistelmä:
Tämä on Pro Gradu -tutkielma, jossa käsitellään päätöksentekoa ja päätöksentekomalleja. Tutkielma alkaa kirjallisuuskatsauksella, jossa tutkitaan päätöksentekokirjallisuutta sekä yritysten, että yksittäisen päätöksentekijän näkökulmasta. Lisäksi käydään läpi verkostojen merkitystä päätöksenteossa. Tämän jälkeen tutkielmassa tarkastellaan laadullisena case-tutkimuksena rooleihin perustuvaa päätöksentekomallia nimeltä PACE, ja sitä, miten tätä mallia käytetään monikansallisen yrityksen Pohjoismaisessa yksikössä.

Tutkimuksessa selvisi, että yrityksen käyttämä rooleihin perustuva päätöksentekomalli PACE on linjassa aiemman päätöksentekokirjallisuuden kanssa, ja soveltuu rooleiltaan päätöksenteosta aiemmin kirjoitettuihin tilanteisiin ja strategioihin. PACE -mallin käytöstä yrityksessä tuli kuitenkin haastatteluiden perusteella ilmi, että vaikka malli on otettu käyttöön jo vuonna 2008, kaikki henkilöt eivät tienneet mallin olemassaolosta. Ne, jotka mallia olivat käyttäneet, olivat todenneet sen olevan toimiva ja tehokas malli, jota tulisi käyttää enemmänkin.

Haastattelututkimuksen perusteella selvisi myös se, että erityisiä vaikeuksia Pohjoismaisen yrityksen päätöksenteossa liittyy sosiaalisten verkostojen puuttumiseen, ja sitä kautta ongelmiin tunnistaa oikeat henkilöt päätöksenteon taustatiedon antajiksi tai päätöksentekijöiksi. Suurimmat esteet yrityksen päätöksenteolle siis löytyivät kyvyttömyydestä havaita oikeat henkilöt päätöksenteon kannalta, sekä PACE -mallin tiedostamattomuus.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.