Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Viestinnän laitos | Talouselämän viestintä | 2012
Tutkielman numero: 12783
Valitettavasti valinta ei tällä kertaa kohdistunut sinuun – Tutkimus kielteisistä rekrytointivastauksista osana rekrytointiprosessia ja työnantajabrändäystä
Tekijä: Rembel, Kristiina
Otsikko: Valitettavasti valinta ei tällä kertaa kohdistunut sinuun – Tutkimus kielteisistä rekrytointivastauksista osana rekrytointiprosessia ja työnantajabrändäystä
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Viestinnän laitos
Aine: Talouselämän viestintä
Asiasanat: viestintä; communication; suomen kieli; finnish language; yritysviestintä; business communication; työnhaku; job applications; rekrytointi; recruiting; henkilöstöhallinto; personnel management; brandit; brands; imago; image; yritykset; companies
Sivumäärä: 95
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12783.pdf pdf  koko: 842 KB (861804)
Avainsanat: suomen kieli; finnish language; viestintä; communication; yritykset; companies; työnantajat; employers; työnhaku; job applications; brands; brandit; rekrytointi; recruiting
Tiivistelmä:
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tiivistelmä Talouselämän viestinnän pro gradu -tutkielma Kristiina Rembel 10.4.2012

Valitettavasti valinta ei tällä kertaa kohdistunut sinuun – Tutkimus kielteisistä rekrytointivastauksista osana rekrytointiprosessia ja työnanta-jabrändäystä

Tavoitteet Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten rekrytointiprosessi yleisesti raken-tuu yrityksissä ja mikä on kielteisten rekrytointivastausten asema siinä. Lisäksi tavoitteena on vastata siihen, millaista työnantajakuvaa yritykset haluavat v kielteisillä rekrytointivastauksillaan ja miten työnantajakuva ylipäätään liittyy kielteisten rekrytointipäätösten viestimiseen. Tavoitteena on myös analysoida kielteisten rekrytointivastausten sisältöä.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä viittä kielteisten rekrytointivastausten kanssa tekemisissä olevaa henkilöä viidestä eri isosta yrityksestä. Kaikilla kohdeyrityksillä oli tutkimuksen teon aikana käytössään rekrytointijärjestelmä. Haastatteluissa hyödynnettiin teemahaastattelurunkoa. Haastattelumateriaalin analyysissä sovelsin teemoittelua. Teoreettisena viitekehyksenä työssä on työantajabrändäys.

Tulokset Kohdeyritysten toimintatavat kielteisten rekrytointipäätösten viestimisessä ovat hyvin lähellä toisiaan. Yhtäläisyyksien suuri määrä johtunee yritysten koon, rakenteen ja rekrytointiprosessien samankaltaisuudesta. Eroja kohdeyritysten kielteisten rekrytointipäätösten viestimiseen toivat toimenpiteet ehkä-ryhmää kohtaan sekä rekrytoivien esimiesten rooli kielteisten rekrytointivastausten lähettämisessä. Jokaisessa kohdeyrityksessä oli enemmän tai vähemmän mietitty kielteisiä rekrytointivastauksia ja moni korosti niiden tärkeyttä myös työnantajakuvan välittämisessä.

Kohdeyritysten työnantajabrändäykseen liittyviä toimenpiteitä ovat henkilö-kohtainen tiedotus jo haastatteluissa käyneille hakijoille, ei-valittujen henki-löiden informoiminen massaviestillä, kielteisten rekrytointipäätösten viesti-misen keskittäminen HR-osastoille ja rekrytointijärjestelmän käyttäminen.

Avainsanat: kielteiset rekrytointivastaukset, työnantajabrändäys, työnantajakuva, rekrytointiviestintä, rekrytointiprosessi, kielteisten rekrytointipäätösten viestiminen
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.