Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2012
Tutkielman numero: 12790
Brändijohtaminen ja brändipääoman mittaaminen: kehittäminen ja edellytykset - Case -tutkimus
Tekijä: Kaitala, Jouni
Otsikko: Brändijohtaminen ja brändipääoman mittaaminen: kehittäminen ja edellytykset - Case -tutkimus
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; brandit; brands; aineeton omaisuus; immaterial property; arviointi; evaluation; mittarit; ratings; markkinointi; marketing
Sivumäärä: 90
Avainsanat: Brändijohtaminen, brändipääoma, suorituskyvyn mittaaminen, markkinointi, mittaristo
Tiivistelmä:
BRÄNDIJOHTAMINEN JA BRÄNDIPÄÄOMAN MITTAAMINEN: KEHITTÄMINEN JA EDELLYTYKSET – Case -tutkimus

TUTKIELMAN TAVOITTEET

Tutkielma tarkastelee brändijohtamista ja brändipääoman mittaamista johdon laskentatoimen ja päätöksenteon tukemisen näkökulmasta. Työn teoriaosuuden tavoitteena on rakentaa markkinoinnin ja johdon laskentatoimen kirjallisuuden avulla perusteltu viitekehys brändipääoman mittaamisen järjestämiselle. Empiirinen osa puolestaan tutkii ja analysoi rakennetun viitekehyksen avulla työn kohdeyrityksen brändijohtamista ja sen kehittämistä sekä brändipääoman mittaamisen edellytyksiä, ja pyrkii myös toimenpidesuosituksen laatimiseen.

LÄHDEAINEISTO

Tutkimuksen teoreettinen perusta on johdon laskentatoimen brändijohtamista ja sen tukemista koskevaa mittaamista käsittelevässä kirjallisuudessa sekä markkinoinnin brändipääomaa ja suorituskyvyn mittaamista käsittelevässä kirjallisuudessa. Empiirisen lähdeaineiston muodostavat tutkielmaa varten kohdeyrityksessä tehdyt teemahaastattelut, vapaamuotoiset keskustelut sekä yrityksen sisäisen materiaali ja ulkoiset tietolähteet.

TULOKSET

Tutkimus osaltaan selvensi brändijohtamisen ja brändipääoman mittaamisen laajaa kenttää tarkastelemalla brändipääoman mittaamista laajemmin kuin markkinointi tai laskentatoimi perinteisesti. Työ näkee brändipääoman mittaamisen strategisista, suorituskyvyn kehittämiseen tähtäävistä lähtökohdista kontekstisidonnaisena räätälin työnä, joka edellyttää mm. kaikkien brändipääomaketjun ulottuvuuksien mittaamista, brändijohtamisen prosessin mallittamista sekä moniulotteista mittaristonäkökulmaa. Työn tuloksena syntyi lisäksi toimenpidesuositus kohdeyrityksen brändijohtamisen kehittämiseen.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.