Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Viestinnän laitos | Talouselämän viestintä | 2012
Tutkielman numero: 12809
Legitimaatio- ja illegitimaatiostrategiat ympäristö- ja turvallisuusriskien viestinnässä - Diskurssianalyysi ydinvoiman riskiviestinnästä
Tekijä: Peltonen, Anu
Otsikko: Legitimaatio- ja illegitimaatiostrategiat ympäristö- ja turvallisuusriskien viestinnässä - Diskurssianalyysi ydinvoiman riskiviestinnästä
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Viestinnän laitos
Aine: Talouselämän viestintä
Asiasanat: viestintä; communication; riskienhallinta; risk management; ympäristö; environment; turvallisuus; security; energia; energy; ydinvoima; nuclear energy; diskurssianalyysi; discourse analysis
Sivumäärä: 95
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12809.pdf pdf  koko: 916 KB (937408)
Avainsanat: riskiviestintä; legitimaatio; ydinvoima; diskurssianalyysi
Tiivistelmä:
Tavoitteet

Tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisille ideologioille ydinvoiman ympäristö- ja turvallisuusriskien viestintä perustuu, ja mitä kielellisiä strategioita organisaatiot käyttävät legitimoidessaan tai illegitimoidessaan riskiä. Lisäksi tutkielma pohtii legitimaatiostrategioiden ja riskiviestinnän laajempaa merkitystä organisaatioiden ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Tutkimusaineistona käytetään kolmen ydinvoimateollisuuden intressiorganisaation, Fortumin, Greenpeacen ja Säteilyturvakeskuksen, ydinvoiman riskeistä ja turvallisuustyöstä kertovaa verkkosivuaineistoa. Tutkielman viitekehys nojaa diskurssiteoriaan ja kriittisen diskurssianalyysin perinteisiin sekä legitimaatioteoriaan. Analyysissa sovelletaan Vaaran ym. (2006) empiiristä mallia kielellisistä strategioista, jotka toimivat legitimoivien diskurssien rakennusosina. Menetelmä jakautuu temaattiseen analyysiin, ideologisten diskurssityyppien tunnistamiseen sekä legitimaatiostrategioita tunnistavaan tekstianalyysiin.

Tulokset

Ydinvoiman riskiviestinnässä voidaan erottaa kahdeksan keskeistä teemaa. Teemat käsittelevät turvallisuusjärjestelmiä, riskien realiteetteja, päästöjä ja jätteitä, tulevaisuutta ja organisaation tavoitteita, ilmastonmuutosta, osaamista, vastuuta, valvontaa ja päätöksentekoa sekä ydinaseita. Aineistosta voidaan tunnistaa yhdeksän erilaista ideologista diskurssityyppiä, jotka ovat neoliberaali, nationalistinen, humanistinen, kansainvälisen solidarismin-, ekologistinen, populistinen, oikeuspositivistinen, environmentalistinen ja positivistinen diskurssityyppi. Näissä diskurssityypeissä hyödynnetään viittä legitimaatiostrategiaa, jotka ovat normalisointi, autorisointi, rationalisointi, moralisointi ja narrativisointi.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.