Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2012
Tutkielman numero: 12820
Henkilöstöjohtaminen ja tuloksellisuus kunnissa – Kuntien talousjohtajien tuloksellisuusdiskurssit heidän organisaatioidensa henkilöstöjohtamiseen liittyen
Tekijä: Huhta, Miikka
Otsikko: Henkilöstöjohtaminen ja tuloksellisuus kunnissa – Kuntien talousjohtajien tuloksellisuusdiskurssit heidän organisaatioidensa henkilöstöjohtamiseen liittyen
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; henkilöstöhallinto; personnel management; tulos; return; julkinen hallinto; public administration; kunnat; municipalities
Sivumäärä: 95
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12820.pdf pdf  koko: 475 KB (486334)
Avainsanat: tuloksellisuus; henkilöstöjohtaminen; henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden välinen yhteys; New Public Management –oppi; julkisorganisaatiot; suomalaiset kunnat; diskurssianalyysi
Tiivistelmä:
Tutkimuksen aiheena oli henkilöstöjohtamisen yhteys organisaation tuloksellisuuteen. Tutkimuksen tavoitteena oli saada selville, millaisia tuloksellisuusdiskursseja kuntien talousjohtajat käyttävät puhuessaan kuntien henkilöstöjohtamisesta ja sen yhteydestä kunnallisorganisaation tuloksellisuuteen. Tutkimuksessa tuloksellisuuden käsitettiin rakentuvan ja saavan merkityksensä kielenkäytön kautta.

Tutkimus toteutettiin analysoimalla kuntien talousjohtajien näkemyksiä heidän organisaatioidensa henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden välisestä yhteydestä. Tutkimuksessa on käytetty kirjallisia lähteitä, tieteellisiä artikkeleita ja tutkimuksia yksityisen ja julkisen sektorin tuloksellisuudesta, henkilöstöjohtamisesta ja niiden välisestä yhteydestä sekä New Public management –opista, suomalaisten julkisorganisaatioiden uudistushankkeista, suomalaisille kunnille suunnatuista tuloksellisuussuosituksista ja diskurssianalyysista. Kyseisiä aineistoja on käytetty tutkijan teoreettisen ymmärryksen lisäämiseksi sekä haastateltujen talousjohtajien toimintaympäristön kuvaamiseksi. Varsinainen tutkimus koostui kaiken kaikkiaan kahdeksan suomalaisen kunnan talousjohtajan haastattelusta. Tutkimusaineiston analysointi toteutettiin konstruktionismin koulukunnan mukaisen diskurssianalyysin hengessä.

Tutkimuksen tärkein tulos oli analyysin avulla aineistosta jäsennetyt diskurssit. Nämä diskurssit olivat palvelu-, talous- ja prosessidiskurssi. Palveludiskurssin mukaisesti tuloksellisuudesta puhuneet talousjohtajat kokivat, että henkilöstöjohtamisella pystytään vaikuttamaan kunnallisorganisaation tuloksellisuuteen organisaation sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kautta. Talousdiskurssissa sen sijaan näkyi vahvasti haastateltavien tausta kuntien talousjohtajina. Talousdiskurssin mukaan henkilöstöjohtamisella pystyttiin parantamaan tuloksellisuutta kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantamisen kautta. Prosessidiskurssissa henkilöstöjohtamisen vaikutusmahdollisuudet kunnallisorganisaation tuloksellisuuteen liittyivät henkilöstöprosessien ja henkilöstöpolitiikan kehittämiseen.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.