Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Viestinnän laitos | Talouselämän viestintä | 2012
Tutkielman numero: 12830
Intranetin toimivuudesta sisäisen johtamisviestinnän välineenä johdon ja henkilöstön näkökulmista Case ABB
Tekijä: Salo, Sanna
Otsikko: Intranetin toimivuudesta sisäisen johtamisviestinnän välineenä johdon ja henkilöstön näkökulmista Case ABB
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Viestinnän laitos
Aine: Talouselämän viestintä
Asiasanat: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; intranet; intranet; tyytyväisyys; satisfaction
Sivumäärä: 105
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12830.pdf pdf  koko: 768 KB (785477)
Avainsanat: sisäinen viestintä; sisäinen johtamisviestintä; intranetviestintä; viestintätyytyväisyys
Tiivistelmä:
Tavoitteet

Tutkielman tavoitteena on selventää, mitkä tekijät rakentavat sekä johdon ja esimiesten että henkilöstön tyytyväisyyttä sisäiseen viestintään, kun arjen johtamisen välineenä on intranet. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti viestinnällisten toiveiden ja tarpeiden kohtaaminen.

Tutkimusaineisto- ja menetelmät

Tutkimuksen empiirinen osio on toteutettu tapaustutkimuksena, jonka avulla kohdeilmiö sijoitetaan realistiseen toimintaympäristöön. Tutkimusmenetelminä käytettiin johdolle ja muille keskeisille sisäisen viestinnän toteuttajille suunnattuja teemahaastatteluita sekä toimihenkilöiden ja työntekijöiden keskuudessa toteutettua kyselytutkimusta. Tutkimusaineiston analysoinnissa hyödynnettiin pääasiassa teemoittelun ja tyypittelyn sekä luokittelun menetelmiä.

Tulokset

Tutkimukseni tulokset osoittavat, että ABB Oy:n Motors & Generators -liiketoimintayksikön Helsingin tehtaan johdon ja henkilöstön viestinnälle asettamat toiveet ja tarpeet ovat keskenään hyvin samankaltaisia. Lisäksi sisäisen johtamisviestinnän ja intranetviestinnän tavoitteet liittyvät läheisesti toisiinsa. Johdon sekä henkilöstön tyytyväisyyttä sisäiseen viestintään rakentavat seuraavat asiat: johdon aktiivinen rooli, viestinnän avoimuus ja luotettavuus, tiedon runsas mutta selkeä tarjonta, kaikkien henkilöstöryhmien huomioiminen sekä yhteisöllisyyden ja keskinäisen ymmärtämyksen tukeminen organisaation tavallisessa arjessa. Kohdeyrityksen sisäinen viestintä ei ole vielä toivotulla tasolla, mutta kehitystä tapahtuu koko ajan.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.