Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2012
Tutkielman numero: 12844
Konsernin strategisen ohjaustyylin edut ja haitat erilaisten yksiköiden näkökulmasta Case Vähittäiskaupan konserni
Tekijä: Alaluusua, Viivi
Otsikko: Konsernin strategisen ohjaustyylin edut ja haitat erilaisten yksiköiden näkökulmasta Case Vähittäiskaupan konserni
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; johtaminen; management; konsernit; consolidated companies; ohjausjärjestelmät; control systems; strategia; strategy; vähittäiskauppa; retail trade
Sivumäärä: 85
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12844.pdf pdf  koko: 652 KB (667101)
Avainsanat: konsernistrategia; konsernijohdon ohjaustyyli; johdon ohjausjärjestelmät; strateginen ohjaus; parenting–teoria; vähittäiskaupan konserni
Tiivistelmä:
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tiivistelmä 26. huhtikuuta 2012 Pro Gradu –tutkielma Viivi Alaluusua

KONSERNIN STRATEGISEN OHJAUSTYYLIN EDUT JA HAITAT ERILAISTEN YKSIKÖIDEN NÄKÖKULMASTA CASE VÄHITTÄISKAUPAN KONSERNI

TUTKIELMAN TAVOITTEET

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia monialaisen konsernin strategista ohjaustyyliä. Tutkitaan hyödyntääkö konserni erilaista vai samanlaista ohjaustyyliä yksiköihinsä. Onko ohjaustyylin standardointi kannattavaa, vai tulisiko ohjaustyyli ennemmin räätälöidä yksiköittäin. Pääpaino tutkimuksessa on valitun ohjaustyylin etujen ja haittojen etsiminen yksiköiden näkökulmasta. Selvitetään, kokeeko yksikkö saavansa lisäarvoa eli hyötyvänsä konsernirakenteesta. Kokevatko erilaiset yksiköt lisäarvon eri tavalla?

LÄHDEAINEISTO

Teoreettinen aineisto koostuu strategisen ohjaustyylin valintaan vaikuttavista tekijöistä ja parenting–teorioiden merkityksestä konsernin ohjaustyyliin. Empiirinen aineisto keskittyy kuvaamaan valitun vähit-täiskaupan konsernin harjoittaman strategisen ohjaustyylin, sekä eri yksiköiden mielipiteet ohjaustyylin onnistumisesta tuoda lisäarvoa. Konsernin talousjohdon haastattelun jälkeen pureudutaan viiden eri yksi-kön talousjohtajien näkemyksiin. Yhdestä yksiköstä on valittu myös alayksikkö haastateltavaksi käytän-nönläheisen näkökulman saamiseksi. Haastattelut on tehty vuosina 2008, 2011 ja 2012.

TULOKSET

Monialakonsernin tunnettuus ja rahoittajan rooli koetaan yksiköiden näkökulmasta suurimmaksi lisäarvon tuottajaksi. Yksiköiden mielestä varsinaiset kehitysideat ja opastukset uuteen toimintaan saadaan konsernin sijasta ennemmin muilta sisaryksiköiltä. Kyseinen konserni toteuttaa yksiköillensä melko standardoitua stra-tegisen ohjaamisen ohjaustyyliä. Yksiköiden kesken joustetaan lähinnä valvonnan suhteen. Kaikille asetetaan samat vaatimukset, mutta valvonta vaatimusten täyttymisestä vaihtelee yksiköittäin.

Tutkimustulokset osoittavat, että monialakonsernin strategisen ohjaustyylin valinnassa on hyvä pitäytyä pää-sääntöisesti standardoinnin ajatuksessa, mutta silti lievä räätälöinti on tarpeen. Yksikkökohtaiset erot on huo-mioitava tiettyyn asteeseen asti, kuten konserni on valvonnan löyhyyden kautta tehnytkin. Suurelta osin standardoidun ohjaustyylin täyttyy kuitenkin olla tarpeeksi tiukkaa, sekä ohjeistukselta, että valvonnalta. Liian tarkat ohjeet, mutta liian löyhä valvonta aiheuttavat ongelmia yksiköissä. Yksiköille pitää olla selvät ohjeet, joita noudatetaan, tai sitten heille on annettava vapaat kädet strategiatyöhönsä. Yksiköt toimivat mielellään konsernin strategisessa ohjeistuksessa, mutta toivovat siihen lisää tiukempia linjoja.

AVAINSANAT

Konsernistrategia, konsernijohdon ohjaustyyli, johdon ohjausjärjestelmät, strateginen ohjaus, parenting–teoria, vähittäiskaupan konserni
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.