Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2012
Tutkielman numero: 12848
Viestinnän strateginen rooli suomalaisissa yrityksissä
Tekijä: Surakka, Päivi
Otsikko: Viestinnän strateginen rooli suomalaisissa yrityksissä
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; yritysviestintä; business communication
Sivumäärä: 78
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12848.pdf pdf  koko: 659 KB (674538)
Avainsanat: strategia; strategiatyö; viestintä; strateginen viestintä; viestinnän rooli
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää onko viestinnällä strateginen rooli suomalaisissa yrityksissä. Viestinnän roolia olen hahmottanut tutkimalla sitä, miten viestintä nivoutuu tutkituissa yrityksissä strategiatyöhön. Aikaisemmassa tutkimuksessa viestinnän rooli näyttäytyy voimakkaasti strategisoituvana toimintona. Tutkimukseni viitekehys rakentuu strategia käytäntönä -tutkimuksen piirissä tehtyihin löydöksiin, joiden mukaan viestintä on merkittävä osa yrityksen strategiatyötä.

Tutkimusmenetelmä

Tutkimukseen osallistui seitsemäntoista Talouselämä 500 -listattua suomalaista yritystä. Tutkimukseni on laadullinen ja se on toteutettu teemahaastattelumenetelmällä. Aineistoni koostuu kahdestakymmenestä viestintäjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelusta.

Tutkimuksen empirian analysoin ja tyypittelin seuraavien teemojen alle: liiketoimintastrategia, viestintästrategia, strateginen viestintä sekä viestintäjohtaja strategisena toimijana. Lopuksi tarkastelin aineiston löydöksiä suhteessa aiempaan tutkimuskirjallisuuteen.

Keskeiset tutkimustulokset

Tutkimukseni perusteella viestintä näyttää omaavan osittain strategisen roolin, joka on vahvimmillaan strategian jalkauttamisvaiheessa. Viestinnän vaikutus strategiasuunnitteluun on puolestaan vähäinen. Viestinnän rooli strategiatyössä jää ohueksi, koska strategiatyötä mystifioidaan ja strategiasuunnitteluun osallistumista legitimoidaan liiketoimintasubstanssin omaamisella – strategiasuunnitteluun osallistumisen edellytyksenä pidetään siis yrityksen liiketoiminnan laajaa tuntemusta.

Viestinnästä epästrategisempaa tekee viestinnän kvantifioitavuuden ongelma; empirian valossa viestinnän mittaaminen koetaan haastavaksi ja siksi viestintäjohtajien on vaikea perustella teknisrationaalisessa yritysympäristössä viestinnän resursseja. Osaltaan viestinnän epästrategisuuteen vaikuttaa myös viestinnän edustuksen puuttuminen johtoryhmäkokoonpanosta ja siten myös strategisesta päätöksenteosta. Tutkimukseen osallistuneista yrityksistä alle puolessa viestintäjohtaja kuului yrityksen johtoryhmään varsinaisena jäsenenä.

Empirian valossa viestinnän roolin nähdään kuitenkin olevan voimakkaassa murroksessa, jonka myötä viestinnän roolin uskotaan tulevaisuudessa strategisoituvan.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.