Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Rahoituksen laitos | Rahoitus | 2012
Tutkielman numero: 12877
Effect of dividends on information asymmetry and announcement-day returns: evidence from UK
Tekijä: Sjögren, Ilpo
Otsikko: Effect of dividends on information asymmetry and announcement-day returns: evidence from UK
Vuosi: 2012  Kieli: eng
Laitos: Rahoituksen laitos
Aine: Rahoitus
Asiasanat: rahoitus; financing; osingot; dividends; informaatio; information
Sivumäärä: 64
Avainsanat: Osakeannit, ilmoituspäivän tuotot, kumulatiivinen epänormaali tuotto, asymmetrinen informaatio, viestintäteoria
Tiivistelmä:
TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkielman tarkoitus oli selvittää, olivatko julkisten osakeantien ilmoituspäivän tuotot negatiivisia Isossa-Britanniassa. Lisäksi tutkin, mikäli osinkojen maksulla oli yhteys asymmetrisen informaation määrään osakeanneissa, kuten teorian mukaan pitäisi olla. Lopuksi selvitin olivatko osinkoja maksavat yhtiöt parempia sijoituskohteita osakeanneissa kuin ei-maksavat yhtiöt, ja että voisiko tämä johtua pienemmästä määrästä asymmetrista informaatiota.

AINEISTO JA MENETELMÄT Tutkimuksen aineisto koostuu 123 osakeantiyrityksestä, jotka maksoivat osinkoja ja 122 osakeantiyrityksestä jotka eivät maksaneet osinkoja aikavälillä tammikuu 1997-tammikuu 2007. Käytin Thomson Financial SDC databasea kerätäkseni julkiset osakeannit noilta vuosilta ja Thomson Financial Datastreamia kootakseni tuotot ja tunnusluvut osakeantiyrityksistä. Laskin kumulatiiviset epänormaalit tuotot osakeantiyrityksille, ja saadakseni selville markkinoiden reaktion, vertasin niitä markkinatuottoihin käyttäen FTSE 100 indeksiä referenssi-indeksinä.

TULOKSET En löytänyt selkeitä todisteita siitä, että julkisten osakeantien ilmoituspäivän tuotot olisivat olleet negatiivisia. Lisäksi, en löytänyt tukea näkemykselle, että yritykset olisivat hyötyneet maksaessaan osinkoja asymmetrisen informaation määrällä mitattuna. Lopuksi, en löytänyt merkitsevää todistusaineistoa siitä, että osinkoja maksavat yritykset olisivat olleet parempia sijoituskohteita osakeantien ilmoituspäivänä. Kuitenkin, jos otosta muokattiin poistamalla siitä huonoimmat ja parhaimmat yritykset, muuttuivat tulokset enemmän, joskaan ei merkittävästi, hypoteesien mukaisiksi.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.