Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2012
Tutkielman numero: 12881
Uudelleensijoittaminen organisaation supistamisen tukimuotona - Case Valtionhallinto
Tekijä: Holopainen, Heidi
Otsikko: Uudelleensijoittaminen organisaation supistamisen tukimuotona - Case Valtionhallinto
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; organisaatiomuutos; organizational change; muutos; change; sijainti; location; rekrytointi; recruiting; valtionhallinto; civil service
Sivumäärä: 86
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12881.pdf pdf  koko: 970 KB (993030)
Avainsanat: Organisaation supistaminen, muutos, uudelleensijoittaminen, sisäinen liikkuvuus, rekrytointi, valtionhallinto.
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Tutkimuksessa tarkastellaan uudelleensijoittamista valtionhallinnon supistamisen tukimuotona. Uudelleensijoittamisesta käytetään valtionhallinnossa nimitystä virkajärjestely. Tutkimuksessa selvitetään muutoksen kohteena olevien ja rekrytoijien kokemuksia virkajärjestelystä sekä tarkastellaan näiden kokemusten kautta virkajärjestelyn käytettävyyttä osana valtionhallinnon supistamistoimia.

TUTKIMUSTAPA, MENETELMÄT JA AINEISTOT

Tutkimus toteutettiin laadullisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen. Muutoksen kohteena aineisto kerättiin sähköisenä kyselynä, jossa oli avoimia kysymyksiä ja rekrytoijien aineisto teemahaastatteluina. Muutoksen kohteena olevien aineisto koostui 157 vastaajasta ja rekrytoijien aineisto 12 teemahaastattelusta. Tutkimusta analysoitiin teema-analyysilla.

TUTKIMUKSEN TULOKSET

Tutkimuksessa selvisi, että sekä muutoksen kohteena olevat että rekrytoijat pitävät virkajärjestelyä toimimattomana rekrytointimuotona. Molempien kohderyhmien kritiikki kohdistui kuitenkin pääsääntöisesti virkajärjestelyyn toimintatapana, ei taustalla olevaan ajatukseen virkajärjestelystä supistamisen tukimuotona. Virkajärjestelyyn liittyvät kokemukset antavat viitteitä siihen, ettei virkajärjestely toimi supistamisen tukimuotona kovin tehokkaasti. Virkajärjestelyyn liittyvät kokemukset heijastavat myös laajempaa kritiikkiä, joka koskee valtionhallinnon supistamistoimia ja niiden toteuttamista, joka voi osaltaan vaikuttaa myös virkajärjestelyn käytettävyyteen supistamisen tukimuotona.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.