Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2012
Tutkielman numero: 12888
Vastuullisuus tuoteominaisuutena - Terveelliset tuotteet osana elintarvikeyritysten vastuullisuutta
Tekijä: Mäkelä, Minna
Otsikko: Vastuullisuus tuoteominaisuutena - Terveelliset tuotteet osana elintarvikeyritysten vastuullisuutta
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; yhteiskunta; society; yhteiskuntavastuu; corporate responsibility; elintarviketeollisuus; food industry; tuotteet; products
Sivumäärä: 92
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12888.pdf pdf  koko: 2 MB (1267804)
Avainsanat: yrityksen yhteiskuntavastuu; elintarvikeyritykset; terveelliset tuotteet
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITE

Yhteiskunta ja kuluttajat odottavat yrityksiltä tänä päivänä vastuullisuutta, minkä vuoksi vastuullisesta toiminnasta on muodostunut yrityksen menestykseen vaikuttava tekijä. Vastuullisuutta voidaan harjoittaa tuotetasolla saakka, mikä nähdäänkin entistä enemmän mahdollisena kilpailuedun lähteenä. Elintarvikealalla vastuullisuuden merkitys korostuu, sillä elintarvikkeet ovat osa jokaisen päivittäistä elämää vaikuttaen ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää terveellisten tuotteiden asemaa Suomessa toimivien elintarvikeyritysten vastuullisuudessa. Tutkimuksessa tarkastellaan elintarvikeyritysten toimintaympäristöä terveellisten tuotteiden valmistamisen kannalta sekä sitä, missä määrin terveellisyys ja ravitsemus näkyvät elintarvikeyritysten vastuullisuustoiminnassa. Tämän lisäksi tarkastellaan, nähdäänkö terveelliset tuotteet yrityksissä kilpailuetuna ja strategisesti tärkeinä.

AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT

Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin ja siinä käytettiin kaksiosaista aineistoa. Ensimmäinen osa aineistosta on kerätty Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen SALUS-hankkeen kahdesta fokusryhmäkeskustelusta, joihin osallistui ravitsemus- ja elintarvikealan asiantuntijoita sekä elintarviketeollisuuden ja kuluttajaorganisaatioiden edustajia. Toisena aineistona toimivat seitsemän suuren Suomessa toimivan elintarvikeyrityksen vastuullisuusraportit ja vuosikertomukset. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysimenetelmää käyttäen.

TULOKSET

Tällä hetkellä Suomen elintarvikealan toimintaympäristöä leimaavat dynaamisuus ja suuret muutokset. Ihmisten käsitys terveellisestä ruoasta on osittain muuttunut. Toimintaympäristön muutokset kuten ruokatrendit asettavat huomattavia paineita elintarvikeyritysten toiminnalle etenkin tuotekehityksen ja strategian luomisen kannalta. Terveellisyys ja ravitsemus ovat selkeä ja tärkeä osa suomalaisten elintarvikeyritysten vastuullisuutta. Yritykset ovat sitoutuneita johtoa myöten edistämään kuluttajien terveellisiä elämäntapoja vastuullisten tuotevalikoimien kautta. Sen lisäksi, että suomalaiset elintarvikeyritykset toteuttavat vastuullisuutta terveellisillä ja ravitsemuksellisilla tuotteilla, ovat ne ennen kaikkea myös tärkeä osa kannattavaa ja strategista liiketoimintaa. Terveelliset ja innovatiiviset tuotteet nähdään yrityksissä olennaisina tulevaisuuden menestymisen kannalta kuluttajien kiinnittäessä entistä enemmän huomiota elintarvikkeiden sisältöön ja laatuun.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.