Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Yritysjuridiikka | 2012
Tutkielman numero: 12890
Yrityksen avainhenkilöiden holding-yhtiöt palkitsemisjärjestelmissä
Tekijä: Sukari, Annukka
Otsikko: Yrityksen avainhenkilöiden holding-yhtiöt palkitsemisjärjestelmissä
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Yritysjuridiikka
Asiasanat: yritysjuridiikka; business law; holdingyhtiöt; holding companies; henkilöstö; personnel; optiot; option; palkkiot; remuneration; verotus; taxation
Sivumäärä: 98
Avainsanat: holding-yhtiö; verotus; palkitseminen; optio
Tiivistelmä:
YRITYKSEN AVAINHENKILÖIDEN HOLDING-YHTIÖT PALKITSEMISJÄRJESTELMISSÄ

TUTKIELMAN TAVOITTEET Yksi uusimmista ja ajankohtaisemmista osakeperusteisen kannustinjärjestelmän muodoista on holding-yhtiöjärjestelyt, joita on ollut pörssiyhtiöllä käytössä vuodesta 2009 lähtien. Tutkielman tavoitteena on selvittää, mitä holding-yhtiön käyttö osana palkitsemisjärjestelmää käytännössä tarkoittaa ja mitä etuja holding-yhtiöjärjestelyn kautta voidaan saavuttaa. Tutkielmassa tarkastellaan niin yhtiöoikeudellisia kuin verotuksellisiakin lähtökohtia holding-yhtiöjärjestelylle. Tarkoituksena on lisäksi selvittää, miten holding-yhtiöjärjestelyjä on käytännössä toteutettu, jota varten tutkitaan pörssiyhtiöiden toteuttamia holding-yhtiöjärjestelyjä ja selvitetään niiden yksityiskohtia. Medioissa on viime aikoina keskusteltu kiivaastikin holding-yhtiöjärjestelyihin liittyvästä verotuksellisesta ja yhtiöoikeudellisesta hyväksyttävyydestä sekä sivuttu myös järjestelyjen oikeudenmukaisuutta. Tutkielman tavoitteena onkin tuoda esiin holding-yhtiöjärjestelyyn liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Holding-yhtiöjärjestelyn verotuksellista ja yhtiöoikeudellista hyväksyttävyyttä tutkitaan tarkemmin ja esiin nouseviin ongelmakohtiin esitetään tulkintavaihtoehtoja.

LÄHDEAINEISTO Tutkielmassa on käytetty pääasiallisena lähteenä palkitsemiseen, verotukseen ja yhtiöoikeuteen liittyvää kirjallisuutta. Koska holding-yhtiöjärjestelyistä ei löydä suoranaista kirjallisuutta, tutkimuksessa on hyödynnetty lehtikirjoituksia ja esityksiä sekä virallislähteitä. Pörssiyhtiöiden holding-yhtiöjärjestelyjen tutkimuksessa lähteenä on käytetty pörssiyhtiöiden pörssitiedotteita, palkka- ja palkkioselvityksiä sekä muita julkaisuja.

TULOKSET Holding-yhtiöjärjestely on niin työnantajayhtiölle kuin avainhenkilöllekin optio-järjestelyä ja muita perinteisiä osakesidonnaisia palkitsemisjärjestelmiä kannattavampi palkitsemismuoto. Holding-yhtiöjärjestelystä ei aiheudu työnantajayhtiölle kuluja ja toisaalta avainhenkilölle järjestely voi tuoda pääomatulona verotettavaa tuloa. Holding-yhtiöjärjestelyssä on kuitenkin verotuksellisia ja yhtiöoikeudellisia riskejä, jotka liittyvät holding-yhtiöjärjestelyjä koskevaan verotus- ja oikeuskäytännön puuttumiseen. Suurimmat epäselvyydet liittyvät holding-yhtiöjärjestelystä saatavan tulon verotukseen pääomatulona sekä työnantajayhtiön holding-yhtiölle antaman lainan osakeyhtiölainmukaisuuteen ja markkinaehtoisuuteen. Myös alan asiantuntijoilla on vastakkaisia mielipiteitä kysymyksiin. Holding-yhtiöjärjestelyjen kautta saadun tulon verotuksen realisoituessa vuoden 2012 lopulta lähtien tullaan näkemään, mikä verottajan ja myöhemmin oikeuden kanta on holding-yhtiöjärjestelyihin.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.