Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Yritysjuridiikka | 2012
Tutkielman numero: 12919
Konsernin sisäisten korkojen markkinaehtoisuus
Tekijä: Kärnä, Ossi
Otsikko: Konsernin sisäisten korkojen markkinaehtoisuus
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Yritysjuridiikka
Asiasanat: yritysjuridiikka; business law; yhtiöoikeus; company law; konsernit; consolidated companies; yritysverotus; company taxation; siirtohinnat; transfer prices; korko; interest
Sivumäärä: 77
Avainsanat: konserniverotus; siirtohinnoittelu; korko
Tiivistelmä:
KONSERNIN SISÄISTEN KORKOJEN MARKKINAEHTOISUUS

TUTKIMUKSEN TAVOITE

Tutkimuksen tavoitteena on selvitta?a? miten konsernin sisa?isten velkasuhteiden perusteella maksettujen korkojen markkinaehtoisuutta tulee arvioida. Arvio tehda?a?n seka? kansainva?lisen etta? kansallisen lainsäädännön määrääyksien ja tuomioistuinratkaisujen perusteella. Tutkimuksen tavoitteena on erityisesti arvioida miten oikeuska?yta?nno?n perusteella tulkinnanvaraisiksi ja?a?neita? tekijo?ita? tulee huomioida konsernin sisa?isten korkojen markkinaehtoisuutta ma?a?ritelta?essa?. Lisa?ksi tutkimuksessa selviteta?a?n miten siirtohinnoittelusta johtuvia ongelmia voi välttää etukäteen

LÄHDEAINEISTO

Tutkimus on tehty kirjallisuustutkimuksena. Materiaalina on ka?ytetty kirjoja, artikkeleja, viranomaisohjeita ja tuomioistuinratkaisuja. Erityinen painoarvo on annettu tuomioistuinratkaisuille ja niita? kommentoiville artikkeleille.

TULOKSET

Tutkimuksessa erityisina? ongelmakohtina esiin nousee erillisyhtio?periaatteen soveltaminen, konsernihyo?dyn merkitys ja sisa?isten rahoituspalvelujen veloitukset. Erillisyhtio?periaatteen osalta kansainva?linen oikeuska?yta?nto? on ottanut markkinaehtoperiaatetta sovellettaessa huomioon myös konserninäkökulman. Suomalaisessa oikeuskäytännössä sen sijaan on pitäydytty erillisyhtiö periaatteessa. Konsernihyödyn merkitys markkinaehtoisiin hintoihin on periaatteellisesti selvä, mutta tutkimuksessa havaitaan, etta? käytännössä konsernihyo?dyn vaikutusten arviointiin liittyy tulkintaristiriitoja. Ka?yta?nno?ssa? konsernihyo?dyn vaikutus markkinaehtoiseen siirtohintaan tule arvioida aina tapauskohtaisesti. Konsernin sisa?iset rahoituspalvelujen perusteella veloitetut maksut ovat markkinaehtoperiaatteen mukaisia silta? osin kun maksajayhtio? saa palvelusta tosiasiallista hyötyä. Hyödyn arviointi edellyttää tarkkaa tapauskohtaista arviointia.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.