Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2012
Tutkielman numero: 12933
Tilintarkastuksen odotuskuilu Suomessa Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan vuosina 2000-2010 ratkaisemien toimenpiteisiin johtamattomien kanteluiden perusteella
Tekijä: Wirén, Suvi
Otsikko: Tilintarkastuksen odotuskuilu Suomessa Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan vuosina 2000-2010 ratkaisemien toimenpiteisiin johtamattomien kanteluiden perusteella
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; valvonta; control; tilintarkastus; auditing; asenteet; attitudes
Sivumäärä: 118
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12933.pdf pdf  koko: 2 MB (1254892)
Avainsanat: tilintarkastuksen odotuskuilu; kohtuullisuuskuilu; säännöskuilu; puutteellinen suorituskuilu; TILA; Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta; hyvä tilintarkastustapa
Tiivistelmä:
TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena on tutkia tilintarkastuksen odotuskuilun olemassaoloa ja koostumusta (hyvän tilintarkastustavan eri osa-alueet, kohtuullisuuskui-lu/säännöskuilu/puutteellinen suorituskuilu) Suomessa eri sidosryhmien näkökulmasta.

LÄHDEAINEISTO Tutkimusaineistona käytetään TILA:n vuosina 2000–2010 ratkaisemia toimenpiteisiin johtamattomia tutkinta-asioita, jotka ovat tulleet TILA:n tutkintaan kantelun, muun yh-teydenoton tai asian julkisuudessa saaman huomion seurauksena (yhteensä 46 kpl).

TULOKSET Tutkimuksessa havaittiin, että tilintarkastukseen kohdistuu odotuskuilu Suomessa liittyen sekä lakisääteisiin tilintarkastuksiin että tilintarkastajan muuhun tilintarkastajan ominaisuudessa harjoittamaan toimintaan ainakin osakeyhtiöissä ja asunto-osakeyhtiöissä. Myös yhdistysten lakisääteisiin tilintarkastuksiin näyttäisi liittyvän odotuskuilu. Ainakin seuraaviin hyvän tilintarkastustavan osa-alueisiin havaittiin liittyvän odotuskuilu: raportointi, riippumattomuus, esteettömyys ja objektiivisuus, ammattitaito ja huolellisuus sekä ammattimainen käytös. Ainakin seuraavien sidosryhmien tilintarkastukseen kohdistamien odotusten ja tilintarkastajien/TILA:n näkemysten välillä näyttää vallitsevan kuilu: osakkeenomistajat, yhdistysten jäsenet, tilintarkastusasiakkaan rahoittajat, asunto-osakeyhtiön/yhdistyksen hallituksen jäsenet. Myös tilintarkastajien ammattikunnan sisällä havaittiin yksittäisiä näkemyseroja. Sidosryhmistä tilintarkastusasiakkaan kirjanpitoa hoitavien tilitoimistojen kohdalla ei havaittu tilintarkastuksen odotuskuilua. Tutkimuksessa havaittiin tilintarkastuksen odotuskuilun Suomessa koostuvan kohtuullisuuskuilusta, säännöskuilusta sekä puutteellisesta suorituskuilusta.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.