Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Yritysjuridiikka | 2011
Tutkielman numero: 12955
Vastuu vuokratyöntekijn aiheuttamasta vahingosta
Tekijä: Harjunpää, Marika
Otsikko: Vastuu vuokratyöntekijn aiheuttamasta vahingosta
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Yritysjuridiikka
Asiasanat: yritysjuridiikka; business law; työntekijät; workers; työvoiman vuokraus; employee hiring; vastuu; responsibility; vahingonkorvaus; indemnity
Sivumäärä: 72
Avainsanat: työvoiman vuokraus; työnantajan velvollisuudet; vahingonkorvausvastuu
Tiivistelmä:
TUTKIELMAN TAVOITTEET

Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten vahingonkorvausvastuu jakautuu vuok-raus- ja käyttäjäyrityksen kesken, kun vuokratyöntekijä aiheuttaa vahingon käyttä-jäyrityksessä työskennellessään. Lisäksi tarkastellaan työnantaja-aseman ja työn-antajalle kuuluvien velvollisuuksien jakautumista ja sitä, miten vahingonkärsijän asema ja sopimussuhteen olemassaolo vaikuttavat vahingonkorvausvelvollisuuden kohdentumiseen.

LÄHDEAINEISTO

Lähteinä on käytetty Suomen kansallista lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä ja koti-maista oikeuskirjallisuutta.

TULOKSET

Tutkielma osoitti, että vahingonkärsijän asemalla on merkittävä vaikutus vahin-gonkorvausvastuun kohdentumiseen. Vaikka vuokratyön oikeussuhteet ovat pää-osin selkeät, on oikeustilassa joitakin kysymyksiä, jotka vaatisivat lainsäätäjän kannanottoa tai oikeustilan tarkentamista esim. oikeuskäytännön kautta. Tällaisia ovat mm. kysymys isännänvastuun käsitteen laajentamisesta käyttäjäyritykseen ja siitä mahdollisesti seuraava kahden isännän yhteisvastuu sekä kysymys vahingon-korvauslain normien soveltamisesta sopimussuhteessa silloin, kun vahingonkor-vausvastuusta ei ole mainintaa sopimuksessa.

Tulokset korostavat huolellisen sopimuksenteon merkitystä työvoimanvuokraus-suhteissa. Erityisen tärkeää tämä on käyttäjäyrityksen kannalta.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.