Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Yritysjuridiikka | 2012
Tutkielman numero: 12959
Yhteinen määräävä markkina-asema ja sen merkitys kilpailuoikeudessa
Tekijä: Hollo, Justus
Otsikko: Yhteinen määräävä markkina-asema ja sen merkitys kilpailuoikeudessa
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Yritysjuridiikka
Asiasanat: yritysjuridiikka; business law; yhtiöoikeus; company law; kilpailupolitiikka; competition policy; kilpailu; competition; markkinat; markets; oligopolit; oligopolies
Sivumäärä: 69
Avainsanat: kilpailuoikeus; yhteinen määräävä markkina-asema; oligopoli
Tiivistelmä:
TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkielman tavoitteena on selvittää, mitä yhteisellä määräävällä markkina-asemalla tarkoitetaan. Lisäksi tutkielmassa tuodaan esille, mikä on kyseisen käsitteen merkitys EU:n ja Suomen kilpailuoikeudessa.

LÄHDEAINEISTO Tutkimuskysymyksiin perehdytään virallislähteiden, oikeuskäytännön sekä oikeuskirjallisuuden avulla. Virallislähteiden ja oikeuskäytännön osalta päähuomio on EU:n lainsäädännössä ja sen tuomioistuinten ratkaisukäytännössä. Lisäksi tutkielmassa kiinnitetään huomiota myös kotimaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön.

TULOKSET Määräävä markkina-asema voi olla yhteisesti kahdella tai useammalla oikeudellisesti toisistaan riippumattomalla yrityksellä. Tällaisesta tilanteesta käytetään nimitystä yhteinen määräävä markkina-asema. Yhteinen määräävä markkina-asema voi syntyä markkinoilla, joilla vallitsee oligopoli. Edellytyksenä yhteisen määräävän markkina-aseman syntymiselle on se, että yritysten välillä on taloudellisia yhteyksiä. Taloudellisten yhteyksien vuoksi yritysten on mahdollista omaksua yhdenmukainen markkinakäyttäytyminen ja toimia määräävässä asemassa olevalle yritykselle ominaisella tavalla.

Yhteinen määräävä markkina-asema nousee esille kahden kilpailuoikeudellisen sääntelykeinon kohdalla. Ensinnäkin niin SEUT-sopimuksen 102 artiklan kuin myös kilpailulain 7 §:n nojalla kiellettyä on yhteisen määräävän markkina-aseman väärinkäyttö. Toiseksi yhteinen määräävä markkina-asema nousee esille myös yrityskauppavalvontaa sovellettaessa. Kaiken kaikkiaan käsite antaa kilpailuviran-omaisille mahdollisuuden puuttua haitallisiin oligopoleihin niin etukäteisesti yrityskauppavalvonnan avulla kuin myös jälkikäteisesti määräävän markkina-aseman väärinkäyttökiellon avulla.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.