Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Viestinnän laitos | Talouselämän viestintä | 2012
Tutkielman numero: 12993
Diskursiiviset legitimaatiostrategiat kestävän matkailun viestinnässä
Tekijä: Aspelin, Hanna
Otsikko: Diskursiiviset legitimaatiostrategiat kestävän matkailun viestinnässä
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Viestinnän laitos
Aine: Talouselämän viestintä
Asiasanat: viestintä; communication; talouselämä; economic life; strategia; strategy; kestävä kehitys; sustainable development; ekologia; ecology; matkailu; tourism; ympäristöjohtaminen; environmental management
Sivumäärä: 66
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12993.pdf pdf  koko: 607 KB (621566)
Avainsanat: diskursiivinen legitimaatio, kestävä matkailu, kriittinen diskurssianalyysi, legitimiteetti, sidosryhmäteoria, vastuullisuusviestintä, yhteiskuntavastuu
Tiivistelmä:
Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia diskursiivisia legitimaatiostrategioita kestävää matkailua käsitteleviin matkanjärjestäjien verkkoviestinnän teksteihin kirjoittuu. Sen lisäksi tutkimuksessa kartoitetaan niitä sidosryhmiä, joille matkanjärjestäjät viestivät kestävästä matkailusta verkkosivuillaan. Tavoitteena on myös havainnollistaa, miten legitimiteettiä voidaan lähestyä samanaikaisesti sekä institutionaalisesta että strategisesta näkökulmasta ja esittää tutkimustuloksiin pohjautuvia suosituksia kestävän matkailun viestintään.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Tutkimusaineisto koostuu neljän suurimman Suomessa toimivan matkanjärjestäjän - Apollomatkojen, Aurinkomatkojen, Finnmatkojen ja Tjäreborgin - kestävää matkailua käsittelevistä verkkoviestinnän teksteistä. Aineistoa analysoidaan diskurssianalyysin teoreettis-metodologisessa viitekehyksessä, ja varsinainen tutkimusmenetelmä perustuu Vaaran ym. (2006) organisatorisessa kontekstissa soveltamaan diskursiivisten legitimaatiostrategioiden malliin. Aineiston tulkinnan resurssina hyödynnetään valikoimaa yhteiskuntavastuuteorioita, joiden ydinajatukset heijastuvat tarkastelun kohteina oleviin teksteihin.

Tulokset

Kestävän matkailun viestinnässä korostuu viisi teemaa: ympäristö-, sosiaalinen ja taloudellinen vastuu, järjestöyhteistyö sekä ohjeistukset vastuulliselle matkailijalle. Aineistoon kirjoittuu kuusi diskurssityyppiä, jotka toimivat legitimoinnin resursseina. Tyyppeihin lukeutuvat kestävän kehityksen, ympäristönsuojelun, hyväksikäytön vastustamisen, hyväntekijyyden, taloudellisen hyödyn ja tehokkuuden sekä sääntöjen ja standardien diskurssit. Vaaran ym. (2006) ja Van Leeuwenin (2007) aiemmin tunnistamien diskursiivisten legitimaatiostrategioiden - arvovaltaistamisen, järkeistämisen, moraalillistamisen ja tarinallistamisen - lisäksi tutkimusaineistossa voidaan havaita neljä uutta legitimaatiostrategiaa: esimerkillistäminen, kvantifiointi, vastuullistaminen ja vähättely.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.