Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Yritysjuridiikka | 2012
Tutkielman numero: 13052
Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaisten avustusten takaisinperintä kansallisen ja EU -sääntelyn nojalla
Tekijä: Ojala, Mikko
Otsikko: Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaisten avustusten takaisinperintä kansallisen ja EU -sääntelyn nojalla
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Yritysjuridiikka
Asiasanat: yritysjuridiikka; business law; yhtiöoikeus; company law; valtiontuki; government support; yritykset; companies; perintä; payment collecting
Sivumäärä: 61
Avainsanat: yritystuki; valtion tuki; valtionavustus; takaisinperintä
Tiivistelmä:
TUTKIELMAN TAVOITTEET

Tutkielman tavoitteena on antaa yleiskuvaus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (1336/2006) mukaisten avustusten takaisinperinnästä. Pääpaino tutkimuksessa on kansallisen sääntelyn kuvaamisessa, mutta asian periaatteellisesta merkityksestä johtuen yhteisöoikeudellistakaan näkökulmaa ei voida unohtaa. Yhteisöoikeuden kuvaamisella on tärkeä rooli, koska valtiontukisääntely on pitkälti harmonisoitu yhteisötasolla ja kansallinen sääntely tulee sopeuttaa tähän ylikansalliseen sääntelykehikkoon.

LÄHDEAINEISTO

Lähdeaineistona on käytetty takaisinperintään ja valtiontukiin liittyviä asiantuntijakirjoituksia ja artikkeleita sekä virallislähteitä, mukaan lukien yhteisötason ja kansalliset oikeustapaukset.

TULOKSET

Tutkimus osoittaa, että yritystuen takaisinperintää koskevat säännökset ovat kohtalaisen hyvin toimivia. Jatkossa olisi kuitenkin selvitettävä, onko yritystukilaissa syytä olla nykyisen kaltaisia viittaussäännöksiä valtionavustuslain säännöksiin vai olisiko sääntelyn selkeyden vuoksi parempi, että säännökset olisivat yritystukilaissa. Toisaalta voitaisiin myös harkita sääntelytapaa, jossa uusi yritystukiasetus annettaisiin valtionavustuslain nojalla. Toinen tutkimuksessa esiin noussut kysymys on se, onko myös jatkossa syytä periä avustuksia takaisin avustuksen saajan konkurssitilanteissa, koska Euroopan yhteisön säätelyn näkökulmasta tämä ei olisi välttämätöntä.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.