Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2012
Tutkielman numero: 13083
Helsingin Sanomien työpaikkailmoituspalstan ihannejohtaja
Tekijä: Myyryläinen, Mikko
Otsikko: Helsingin Sanomien työpaikkailmoituspalstan ihannejohtaja
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; johtajat; managers; rekrytointi; recruiting; osaaminen; know how; ilmoitukset; advertisements; yritysviestintä; business communication
Sivumäärä: 132
Avainsanat: Ihannejohtaja, johtajan ominaisuudet, johtajuustaidot, johtajuus, työpaikkailmoituspalsta.
Tiivistelmä:
Tiivistelmä: Tutkimuksen tavoitteet Kyseessä on fenomenografinen tutkimus, jossa pyritään kuvauskategorioilla (aineistolähtöisesti) kuvaamaan Sanoma Oyj:n Helsingin Sanomien työpaikkailmoituspalstan ihannejohtaja. Toisin sanoen, ilmoitusten (merkitysyksiköiden) ja niiden pohjalta rakennettujen kuvauskategorioiden perusteella pyritään kuvaamaan työpaikkailmoituspalstan ihannejohtaja. Tutkimusaineisto ja -menetelmät Aineistolähteenä käytettiin 4,5 kuukauden (16.10.2011–26.02.2012) Helsingin Sanomien sunnuntain numeroiden E -osioiden Työpaikat -palstoja. Tutkimusaineisto kerättiin Helsingin Sanomien sähköisessä muodossa ilmestyvästä näköislehdestä. Löydettyjä johtajailmoituksiksi kelpuutettuja ilmoituksia oli yhteensä 198 kappaletta. Tutkimusaineisto analysointiin Uljensin (1991) esittämää fenomenografisen tutkimuksen mallia soveltaen. Tulokset Tutkimuksen tuloksena syntyi koko aineiston osalta kahdeksan kuvauskategorian ja näiden alakategorioiden muodostama ihannejohtajaprofiili. Nämä tämän tutkimuksen tuloksena saadut kahdeksan kuvauskategoriaa olivat: 1) ”Koulutus ja perehtyneisyys tehtäväkenttään”, 2) ”Kokemus ja näytöt”, 3) ”Kyky/taito asioiden johtamiseen”, 4) ”Kyky/taito ihmisten johtamiseen”, 5) ”Ihmissuhde-, vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot/ -kyvyt”, 6) ”Kieli-, viestintä- ja neuvottelutaidot/-kyvyt”, 7) ”Muut työelämän voimavarat” sekä 8) ”Lain mukaisten pätevyys-/ kelpoisuusvaatimusten täyttyminen”. Samat kuvauskategoriat saatiin tuloksena myös kaikista muissa tarkasteluluokissa, paitsi tarkasteluluokassa ”Yksityinen sektori”, jossa (kuvauskategoriaa 8) ei kuitenkaan esiintynyt. Muilta osin kuvauskategoriat olivat kuitenkin myös kyseisessä tarkasteluluokassa samat. Eri tarkasteluluokissa ihannejohtajakuvat erosivat toisistaan lähinnä kuvauskategorioiden merkitysyksiköillä mitatun suhteellisen suuruuden ja niihin liittyvien alakategorioiden laadun sekä näiden alakategorioiden suhteellisen suuruuden osalta. Johtopäätökset Saaduilla tutkimustuloksilla oli yhtäläisyyksiä aiempien johtajuustutkimusten kanssa, mutta vastaavuudet eivät minkään aiemman mallin/teorian kanssa olleet täysin yhteneviä. Tällaiset yhteneväisyydet saattoivat liittyä esimerkiksi jossain ominaisuuskategoriassa olevaan alakategoriaan tai merkitysyksikköön, eivät siis aina välttämättä koko kuvaus- /ominaisuuskategoriaan taikka koko aiempaan malliin/teoriaan. Havaitut tulokset saattavat heijastaa laajempaa yhteiskunnallista muutosta etenkin yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Asiasanat Ihannejohtaja, johtajan ominaisuudet, johtajuustaidot, johtajuus, työpaikkailmoituspalsta.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.