Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Tieto- ja palvelutalouden laitos | Logistiikka | 2013
Tutkielman numero: 13127
Teknologian hyväksyminen ja käyttö kotihoidossa: Kotihoidon asiakkaiden näkemyksiä videoneuvotteluteknologian käytöstä
Tekijä: Pietikäinen, Jorma
Otsikko: Teknologian hyväksyminen ja käyttö kotihoidossa: Kotihoidon asiakkaiden näkemyksiä videoneuvotteluteknologian käytöstä
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Tieto- ja palvelutalouden laitos
Aine: Logistiikka
Asiasanat: logistiikka; logistics; teknologia; technology; viestintä; communication; neuvottelut; negotiation; koti; home; vanhukset; old persons; palvelut; service; terveystalous; health economics
Sivumäärä: 152
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13127.pdf pdf  koko: 2 MB (1417584)
Avainsanat: teknologian hyväksyminen; teknologian omaksuminen; telelääketiede; etähoito; videoneuvottelu; kotihoito; geronteknologia; potilaan näkökulma; KOVI -projekti
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet: Käyttäen teknologian hyväksymiskirjallisuutta lähtökohtana, tämän tapaustutkimuksen tavoitteena on selvittää kotihoidon asiakkaiden näkemyksiä videokuvayhteyden mahdollistaman teknologian hyväksymisestä ja käytöstä osana heidän kotihoitoaan. Tutkimuksessa pyritään lisäksi selvittämään, miten videokuvayhteyden muodostamismahdollisuus hoitohenkilökuntaan vaikuttaa kotihoidon asiakkaiden yksinäisyyden ja turvallisuuden tunteisiin.

Kirjallisuuskatsaus ja metodologia: Teknologian yleistymisen myötä teknologian hyväksymistä on alettu tarkastella muissakin kuin tietojärjestelmätutkimuksissa. Terveydenhuollossa teknologian hyväksymistä on tutkittu useasta eri näkökulmasta käyttäen useita teoreettisia malleja ja teknologioita. Videoneuvotteluteknologian sovelluksia on kuitenkin toistaiseksi ollut vielä vähän. Tämä tapaustutkimus tarjoaa uusia ja merkityksellisiä näkemyksiä videoneuvotteluteknologian hyväksymisestä ja käytöstä asiakkaan näkökulmasta. Seitsemän kotihoidon asiakkaan näkemyksiä videoneuvotteluteknologiasta kartoitettiin teemahaastatteluilla, joiden teemat rakentuivat tehdyn teknologian hyväksymiskirjallisuuskatsauksen perusteella. Tutkimus-aineisto analysoitiin teemoittelemalla. Tutkielma on osa laajempaa KOVI -projektia.

Tulokset ja päätelmät: Teemahaastatteluissa esiintyneet kotihoidon asiakkaiden näkemykset videoneuvotteluteknologian käytöstä luokiteltiin kolmeen pääteemaan ja 14 alateemaan. Haastatellut kotihoidon asiakkaat kokivat videoneuvottelulaitteen välityksellä keskustelun luontevaksi. Keskeistä teknologian hyväksymisessä ja käytössä vaikuttaa olevan yksilön näkemykset videoneuvotteluteknologian hyödyllisyydestä. Videoneuvottelulaitteen käyttöä ei pidetty erityisen haasteellisena, joten teknologian helppokäyttöisyys ja laitteen käytön oppiminen eivät välttämättä ole keskeisiä haasteita ikääntyneillekään ihmisille. Aikaisemman teknologiakokemuksen vähäisyys tai puute tuli kuitenkin esille peruskäytön ulkopuolisissa tilanteissa. Opastusta ja ohjeistusta vikatilanteisiin ja laitteen ylläpitoon pidettiinkin tärkeinä. Yksilön kokema muutosvastarinta, fyysiset rajoitteet ja teknologian kustannukset saattavat myös vaikuttaa keskeisesti teknologian hyväksymiseen ja käyttöönottopäätökseen.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.