Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2013
Tutkielman numero: 13152
Talousohjausjärjestelmän kehittäminen rakennusteollisuudessa toimivalle pienelle kotimaiselle yritykselle - Case: X Oy
Tekijä: Forsberg, Teemu
Otsikko: Talousohjausjärjestelmän kehittäminen rakennusteollisuudessa toimivalle pienelle kotimaiselle yritykselle - Case: X Oy
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; taloushallinto; financial management; ohjausjärjestelmät; control systems; ohjelmistot; software; rakennusteollisuus; construction industry; pienyritykset; small businesses
Sivumäärä: 70
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13152.pdf pdf  koko: 2 MB (1224839)
Avainsanat: Talousohjaus; talousohjausjärjestelmä; Excel; pieni yritys; rakennusala
Tiivistelmä:
Tiivistelmä

TALOUSOHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN RAKENNUSTEOLLISUUDESSA TOIMIVALLE PIENELLE KOTIMAISELLE YRITYKSELLE - CASE: X OY

TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä tiedollista informaatiota case-yritys ja sen johto tarvitsee päätöksentekonsa tueksi. Tätä tietoa hyväksikäyttäen tavoitteena oli kehittää yritykselle talousohjausjärjestelmä paremman ohjauksen ja päätöksenteon tueksi. Tutkimuksella ei ollut yksittäistä tutkimushypoteesia, vaan kirjallisuudesta, akateemisesta tutkimuksesta ja yrityksen sisällä sekä muissa, tavoitteiden ratkaisemisen kannalta oleellisissa yrityksissä käytyjen keskusteluiden ja haastatteluiden pohjalta pyrittiin rakentamaan ohjausjärjestelmä yrityksen tarpeisiin.

LÄHDEAINEISTO Aineisto koostuu tutkimuksen aikana suoritetuista haastatteluista niin yrityksen toimitusjohtajan kuin muiden yritysten henkilöstön ja kehitysjohdon kanssa. Tärkeänä osana lähdeaineistoa on myös johdon laskentatoimeen ja ohjausjärjestelmiin liittyvä kirjallisuus. Aiheesta tehty akateeminen tutkimus on hyvin vähäistä ja keskittyy pääasiallisesti suurten yritysten laskentatoimeen. Huolimatta tästä, akateemista tutkimusta on pyritty huomioimaan ja soveltamaan pienen yrityksen toimintaan mutta teoreettinen aineisto painottuu ennen kaikkea kirjallisuuteen.

TULOKSET Teoriaosuudessa esitetyn kirjallisuuden ja tutkimuksen sekä haastatteluiden ja keskusteluiden pohjalta kyettiin muodostamaan käsitys yrityksen tiedollisista tarpeista ohjauksen ja päätöksenteon tueksi. Näiden tiedollisten tarpeiden pohjalta muodostettiin tavoite ohjausjärjestelmän vaatimuksiksi, joilla tiedollisiin tarpeisiin pystyttiin parhaiten vastaamaan. Case-yrityksen kohdalla tiedollisiin tavoitteisiin vastattiin kehittämällä Excelpohjainen ohjausjärjestelmä. Tutkimuksen myötä nousi kuitenkin myös selvästi esille se, että Excel-pohjaisen ohjausjärjestelmän tilalle on saatavilla valmiita, etenkin pkyrityksille suunnattuja talousohjausjärjestelmiä, jotka joissain tapauksissa puoltavat paikkaansa Excelillä tehtyjen laskentamallien tilalle.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.