Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Yritysjuridiikka | 2013
Tutkielman numero: 13173
Kestosopimus - yrityksen riskienhallinnan haaste
Tekijä: Mansikkamäki, Toni
Otsikko: Kestosopimus - yrityksen riskienhallinnan haaste
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Yritysjuridiikka
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; yritysjuridiikka; business law; riskienhallinta; risk management; sopimukset; contracts; muutos; change
Sivumäärä: 69
Avainsanat: kestosopimus; riskienhallinta; olosuhdemuutos
Tiivistelmä:
Tiivistelmä Tutkielman kohteena on kestosopimus. Tutkielmassa tarkastellaan sitä, miksi kestosopimus aiheuttaa yritysten riskienhallinnalle haasteita sekä kuinka tahdonvaltainen lainsäädäntö huomioi sopimussuhteessa ilmentyneen olosuhdemuutoksen, kun kestosopimuksen sopimusehdoissa ei nimenomaisesta ehdosta ole sovittu mitään. Lisäksi tarkastellaan, miten yrityksen ennakoivalla riskienhallinnalla voidaan vaikuttaa kestosopimuksen asettamiin riskienhallinnallisiin haasteisiin. Tarkastelun kohteena olevalla kestosopimuksella tarkoitetaan sopimusta, joka luo sopimusosapuolille pitkäaikaisia velvoitteita. Riskienhallinnalla tarkoitetaan tässä työssä sopimustoiminnan ja kestosopimuksen koko elinkaaren läpiviemiseen liittyvää riskienhallintaa. Tutkielmassa käsitellään elinkeinonharjoittajien välisiä pitkäkestoisia kotimaisia sopimussuhteita. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti sitovat tavaran kauppaa koskevat sopimukset. Tutkielma koostuu johdannon ja johtopäätösten lisäksi kolmesta luvusta. Tutkielma rakentuu siten, että toisessa luvussa käsitellään sopimussuhteen, osittain myös riskienhallinnan, lähtökohtien kannalta keskeisiä seikkoja. Kolmannessa luvussa käsitellään kestosopimuksen voimassaoloaikana tapahtuvia olosuhdemuutoksia sekä niihin liittyviä seuraamuksia. Tarkastelu suoritetaan kauppalain sekä oikeustoimilain puitteissa. Neljännessä luvussa käsitellään yrityksen ennakoivaa riskienhallintaa, joka käsittää tässä tutkielmassa ennakoivan sopimisen ja relational contracting -suuntauksen, joiden kautta pyritään hakemaan teoreettisia pohjaa hyvään sopimustoimintaan ja sopimuksen suunnitteluun. Lisäksi luku käsittää sopimussuunnittelun sekä sopimushallinnan että sopimuksellisen riskienhallinnan. Näiden teemojen avulla tarkastellaan käytännön riskienhallintaa sopimustoiminnassa. Avainsanat: kestosopimus, riskienhallinta, olosuhdemuutos I
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.