Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Viestinnän laitos | Talouselämän viestintä | 2013
Tutkielman numero: 13174
Kenen strategia? Työntekijöiden, keskijohdon ja johdon käsityksiä strategiasta ja sen viestinnästä: tapaustutkimus
Tekijä: Karjalainen, Elisa
Otsikko: Kenen strategia? Työntekijöiden, keskijohdon ja johdon käsityksiä strategiasta ja sen viestinnästä: tapaustutkimus
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Viestinnän laitos
Aine: Talouselämän viestintä
Asiasanat: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; talouselämä; economic life; strategia; strategy; asenteet; attitudes
Sivumäärä: 64
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13174.pdf pdf  koko: 578 KB (591061)
Avainsanat: strategia; strategiaviestintä; strategian implementointi; strategiadiskurssi
Tiivistelmä:
Tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisten tulkintakehysten kautta tapausyrityksen eri henkilöstöryhmät merkityksellistävät strategian viestejä sekä millaisia käsityksiä strategiasta organisaation johto tuottaa suhteessa muuhun henkilöstöön. Tämän tapaustutkimuksen tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä yrityksen strategia? ja viestintätyön merkityksestä ylipäätään.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät Tutkimusaineistoni koostuu neljästä fokusryhmähaastattelusta, joihin osallistui yhteensä 15 henkilöä. Haastateltavista viisi edustaa johtoryhmää, kolme keskijohtoa ja seitsemän työntekijöitä. Tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena. Taustana on Mustosen (2009) vastaanottokäyttäytymistä koskeva tutkimus sekä Mantereen ja Vaaran (2008) strategiadiskurssin tutkimus. Analysoin aineistoni käyttäen tutkimusvälineistönä Mustosen tulkintakehyksiä sekä Mantereen ja Vaaran diskursseja.

Tulokset Aineiston analyysi paljastaa paitsi sen, miten yrityksessä työskentelevät mieltävät strategian myös sen, miten käsitykset jakautuvat eri henkilöstöryhmien kesken. Suurin osa työntekijöistä kokee käytännön työn ristiriitaisena strategian kanssa (torjujan tulkintakehys). Lisäksi kaikissa tarkastelemissani henkilöstöryhmissä (johto, keskijohto, työntekijät) on niitä, jotka ovat vastaanottavaisia strategiaviestinnälle (tiedonjanoisen tulkintakehys). Diskurssianalyysissä käy ilmi, että johto tuottaa puheellaan muusta henkilöstöstä eriäviä käsityksiä strategiasta. Työntekijät ja keskijohto kokevat strategian vieraana ja kaukaisena (osallistumista estävät diskurssit). Johto puolestaan kokee henkilöstön olevan mukana strategiatyössä (osallistumista kannustavat diskurssit). Kun yrityksen strategiaviestinnän tilaa tarkastelee kokonaisuutena, suurimmat haasteet liittyvät strategiaan johdon omaisuutena, strategiaviestinnän ristiriitaisuuteen ja puutteellisuuteen sekä strategian kaukaisuuteen käytännön työstä.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.