Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Viestinnän laitos | Suomen kieli ja viestintä | 2013
Tutkielman numero: 13175
Kuinka vuosikertomusten visuaalinen viestintä representoi strategiaa: Tapaustutkimus suomalaisista mediakonserneista
Tekijä: Heinlahti, Kai
Otsikko: Kuinka vuosikertomusten visuaalinen viestintä representoi strategiaa: Tapaustutkimus suomalaisista mediakonserneista
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Viestinnän laitos
Aine: Suomen kieli ja viestintä
Asiasanat: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; vuosikertomukset; annual reports; strategia; strategy; visuaalinen; visual; toimialat; business branches; media; media; kustannustoimi; publishing
Sivumäärä: 87
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13175.pdf pdf  koko: 6 MB (5308553)
Avainsanat: narratiivisuus; visuaalinen viestintä; strategia; strategianarratiivit; vuosikertomus; mediakonsernit; visuaalinen kielioppi
Tiivistelmä:
Tavoitteet

Tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia tarinoita suomalaiset mediakonsernit luovat strategioistaan vuosikertomustensa visuaalisen viestinnän kautta. Lisäksi tavoitteena on selvittää, kuinka nämä strategiatarinat sopivat yhteen konsernien strategisten tavoitteiden ja strategialausumien kanssa. Tutkielmassa tarkastellaan myös sitä, onko konsernien strategianarratiiveilla keskenään jotain yhteistä.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Tutkimusaineistona on käytetty viiden suomalaisen mediakonsernin vuoden 2011 vuosikertomuksen kuvia ja kuvallisuutta sekä konsernien strategialausumia. Aineiston tarkastelu nojautuu Günther Kressin ja Theo van Leeuwenin (2006) visuaalisen materiaalin analysoinnin malliin. Sen pohjalta tutkielman empiirisen aineiston analyysimetodiksi on koottu visuaalinen kielioppi, jossa yhdistetään erilaisia visuaalisen viestinnän tulkinnan teorioita. Lisäksi aineistoa käydään läpi sisältöanalyysin avulla.

Tulokset

Tutkittujen konsernien vuosikertomusten kuvallisuudesta muodostui selkeä strategianarratiivi, joka erosi toisten konsernien narratiiveista. Suomalaiset mediakonsernit ovat siis onnistuneet strategiansa rakentamisessa siinä mielessä, että niiden strategianarratiivit ovat keskenään vertailtuna uniikkeja tarinoita. Vaikka tulokset kysymyksen "kuinka strategianarratiivit ja mediakonsernien omat strategialausumat sopivat yhteen?" suhteen vaihtelivat jonkin verran konsernien kesken, konsernikohtaiset narratiivit ja strategialausumat sopivat yleisesti yhteen suhteellisen hyvin. Selkein epäsuhta oli nähtävissä konserneissa, jotka eivät olleet hyödyntäneet vuosikertomusten tekemisessä ulkopuolisia yhteistyökumppaneita. Vaikka tulosten perusteella ei voida tehdä suoraa yleistystä suomalaisten mediakonsernien strategianarratiivien käytöstä, tutkituissa konserneissa strategia on niin hyvin implementoitu osaksi tekemistä ja toimintatapoja, että se on havaittavissa vuosikertomusten kuvallisuudesta muodostuvissa tarinoissa.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.