Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin laitos | Markkinointi | 2013
Tutkielman numero: 13182
Tanssitaiteiden sponsorointi Suomessa
Tekijä: Saarela, Nanna
Otsikko: Tanssitaiteiden sponsorointi Suomessa
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; taide; arts; kulttuurijohtaminen; arts management; kulttuurin markkinointi; arts marketing; brandit; brands; sponsorointi; sponsorship
Sivumäärä: 89
Avainsanat: brändäys; sponsorointi; kulttuuri; tanssitaide
Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteet - Tämän tutkielman tavoitteena on kartoittaa voittoa tavoittelevien yritysten suhtautumista sponsorointiyhteistyöhön tanssitaideorganisaatioiden kanssa ja pyrkiä selvittämään millaisia hyötyjä yritysten on mahdollista saavuttaa tällaisen yhteistyön kautta. Laajemmin tarkasteltuna tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, millainen tulevaisuus on yritysten ja tanssiorganisaatioiden välisellä yhteistyöllä.

Tutkimusmenetelmät - Tutkimuksessa on haastateltu suomalaisia, pääkaupunkiseudulla toimivia yrityksiä, joilla on kokemusta sponsoroinnin hyödyntämisestä yhtenä markkinointiviestintäkeinona. Tutkimusmetodina käytetään kvalitatiivisia haastatteluja. Haastattelut on toteutettu yksilöhaastatteluina käyttäen puolistrukturoitua haastattelumetodia eli teemahaastattelua.

Keskeiset tutkimustulokset - Sponsorointi elää suomessa voimakasta murroskautta ja yrityksen brändin rakentaminen sponsoroinnin kautta on nostanut suosiotaan. Perinteisesti yritysten sponsorointiyhteistyö tanssitaideorganisaatioiden kanssa on ollut vähäistä. Tutkielmassa esitetään viisi esiin noussutta teema millä tavalla yritykset voivat hyötyä juuri tanssitaideorganisaatioiden sponsoroinnista. Vaikuttaa siltä, että merkittävien sponsorointisuhteiden luominen yritysten ja tanssitaidealan välille on vielä kaukana.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.