Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2013
Tutkielman numero: 13184
Uuden käytäntöyhteisön synty? Metsäteollisuusyhtiön osto-osaston ammattilaisten tarina
Tekijä: Turunen, Katja
Otsikko: Uuden käytäntöyhteisön synty? Metsäteollisuusyhtiön osto-osaston ammattilaisten tarina
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; ostot; industrial purchasing; yhteisöt; communities; metsäteollisuus; forest industry
Sivumäärä: 80
Avainsanat: käytäntöyhteisö; käytänne; käytäntöteoria; narratiivinen tutkimus; osto-organisaatio
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tarkastelin tutkimuksessani metsäteollisuusyhtiön osto-organisaatiota käytäntöyhteisön näkökulmasta ja työtä käytännöllisenä toimintana tutkivan mallin mukaan. Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, minkä ammattikäytänteiden avulla oston ammattilaiset tekevät työtään ja toimivat keskenään, sekä onko organisaatiossa syntynyt uusi käytäntöyhteisö, joka kattaa kaksi hierarkiatasoa - ostopäälliköt ja ostajat? Tutkimuksen taustana on tilanne, että organisaatiossa on tehty viime vuosina merkittäviä organisaatiorakenteen ja toimintatapojen muutoksia.

Tutkimusmenetelmät ja -aineisto

Toteutin tutkimuksen laadullisia tutkimusmenetelmiä käyttäen. Keräsin tutkimusaineiston teemahaastatteluilla ja avointen kysymysten kyselytutkimuksella. Lähestyin tutkittavia tutkivan oppimisen ja arvostavan tutkimuksen (Appreciative inquiry, AI) -menetelmällä. Teemoittelin haastattelu- ja kyselyaineistot sekä otin niistä suoria lainauksia, ja lopuksi muodostin narratiivisella tutkimusotteella tarinan ostajien ja ostopäälliköiden työstä ja yhteisöstä.

Tutkimustulokset

Tutkimus osoittaa, että kohdeorganisaatiossa on muodostunut löyhä ostajien ja ostopäällikköjen käytäntöyhteisö. Käytäntöyhteisön tunnusmerkistöstä toteutuu esimerkiksi yhteiseen perimmäiseen tavoitteeseen pyrkiminen, mutta keinot tähän ovat erilaiset. Oston ammattilaisten keskinäiset käytänteet yhteistyöhön ovat olemassa, mutta niissä on vielä kehittämisen tarvetta esimerkiksi henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa ja kokousmenettelyissä.

Käytäntöyhteisön vahvistamiseksi tarvitaan esimerkiksi yksilöllisempää, valmentavaa johtamisotetta, jäsenten osallistamista ja tunnetta omaan työhönsä vaikutusmahdollisuuksista. Käytäntöyhteisön vahvistamiseksi sitä ylläpitävä yhteinen neuvoteltu prosessi tulisi saada vuorovaikutteisemmaksi ja ostajien työn käytännön haasteet paremmin huomioivaksi. Osittain prosessiorganisaation kaltaisesti organisoituneessa organisaatiossa tulee myös selkeyttää vastuita ja toimintamalleja, jotta tämä nyt löyhä käytäntöyhteisö muodostuisi kiinteämmäksi.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.