Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Viestinnän laitos | Talouselämän viestintä | 2013
Tutkielman numero: 13214
"Tänään on hyvä päivä ryhtyä vapaaehtoiseksi!" - Diskursiiviset legitimointikeinot vapaaehtoisjärjestöjen verkkoteksteissä
Tekijä: Joki-Korpela, Maija
Otsikko: "Tänään on hyvä päivä ryhtyä vapaaehtoiseksi!" - Diskursiiviset legitimointikeinot vapaaehtoisjärjestöjen verkkoteksteissä
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Viestinnän laitos
Aine: Talouselämän viestintä
Asiasanat: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; non profit; non-profit organizations; markkinointi; marketing; motivaatio; motivation; diskurssianalyysi; discourse analysis
Sivumäärä: 75
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13214.pdf pdf  koko: 901 KB (922430)
Avainsanat: vapaaehtoistyö; motivaatio; diskurssianalyysi; diskursiiviset legitimointistrategiat
Tiivistelmä:
Tavoitteet: Diskursiivisten legitimointikeinojen ja diskurssien analyysin kautta tutkielman tavoitteena on auttaa ymmärtämään, miten motivaatiota vapaaehtoistyötä kohtaan luodaan ja pidetään yllä. Motivaatioon oletetaan vaikuttavan sekä vapaaehtoistyöstä ja -järjestöistä diskurssien kautta rakennettu kuva että legitimaatiokeinot, joilla järjestöt pyrkivät perustelemaan toimintaansa osallistumista. Tarkastelu kohdistuu sekä vapaaehtoisjärjestöjen verkkosivujen teksteissä ilmeneviin diskursseihin että diskursiivisiin legitimaatiostrategioihin.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät: Tutkimusaineisto koostuu kymmenen Suomessa toimivan vapaaehtoisjärjestön internetsivujen teksteistä. Kaikki tekstit ovat suomenkielisiä, ja ne on kerätty aikavälillä 25.2.-10.3.2013. Tutkimuksen teoreettis-metodologisena viitekehyksenä toimii diskurssianalyysi. Tarkemman tarkastelun kohteena ovat diskursiiviset legitimointikeinot, joita tarkastellaan erityisesti Vaaran ym. (2006) määrittelemän viiden legitimaatiostrategian avulla. Aineiston tulkinnassa käytetään apuna vapaaehtoistyötä käsitteleviä motivaatioteorioita.

Tulokset: Vapaaehtoisjärjestöt käyttävät erilaisia legitimointikeinoja laajasti hyödykseen verkkoteksteissään. Erityisesti rationalisointi ja moraalinen arviointi ovat yleisimmin käytössä olevia legitimointikeinoja. Niiden käyttö perustuu vahvasti vapaaehtoistyön taustalla vaikuttaviin arvoihin. Vapaaehtoisjärjestöjen verkkoteksteissä järjestöistä luodaan kuvaa yritysmäisinä ja yhteiskunnallisesti aktiivisina toimijoina. Vapaaehtoistyötä kuvataan harrastuksenomaisena ja helppona toimintana. Motivaation oletetaan perustuvan vahvasti potentiaalisen vapaaehtoistyöntekijän omiin arvoihin, ja nämä arvot toimivat viestinnän perustana.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.