Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin laitos | Kaupan strateginen johtaminen | 2013
Tutkielman numero: 13228
Tietojärjestelmän käyttöönotto vähittäiskaupassa - Organisaatiotasojen näkemys muutoksesta ja muutosjohtajuudesta
Tekijä: Suominen, Jussi
Otsikko: Tietojärjestelmän käyttöönotto vähittäiskaupassa - Organisaatiotasojen näkemys muutoksesta ja muutosjohtajuudesta
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin laitos
Aine: Kaupan strateginen johtaminen
Asiasanat: tietojärjestelmät; information systems; organisaatio; organization; muutos; change; vähittäiskauppa; retail trade
Sivumäärä: 104
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13228.pdf pdf  koko: 718 KB (735181)
Avainsanat: tietojärjestelmämuutos, organisaationäkemys, muutosjohtaminen
Tiivistelmä:
Tämän tutkielman tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, kuinka vähittäiskaupan tietojärjestelmämuutoksia tulisi johtaa. Tarkoituksena on ymmärtää erityisesti niitä tekijöitä, joilla saataisiin mahdollisimman tehokas ja nopea käyttöönotto sekä omaksuminen uusille tietojärjestelmille. Tutkielmassa tutkittiin vähittäiskaupan alan organisaation käsityksiä sujuvasta tietojärjestelmämuutoksesta ja sen muutosjohtamisesta. Samalla tutkittiin, millaisia näkemyseroja kolmelle organisaatiotason välille muodostui tietojärjestelmämuutoksen osalta. Tutkielma tarkasteleekin parasta mahdollista tapaa tuoda muutos sekä uusi tietojärjestelmä organisaatioon. Tutkielmassa pyritään luomaan uusi malli, jonka avulla voidaan tehdä pysyviä käytäntöjä organisaation toimintaan ja parantaa muutoksen johtamista. Tutkimuksen aikana tavoiteltiin havaintoja myös siitä, millaiseksi henkilöstö kokee nykyiset tietojärjestelmämuutoskäytännöt, ja miten se kokee kokonaan uuden tyyppisen tietojärjestelmän tuomisen osaksi vähittäiskaupan myymälää.

Tutkielma tehtiin tapaustutkimusmenetelmällä ja tutkittavan tapauksen aineiston keräämiseen käytettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Aiheeseen liittyen tehtiin yhteensä kaksitoista haastattelua organisaation kolmessa eri tasossa; neljä kussakin tasossa. Tutkitut organisaatiotasot olivat strateginen johto, operatiivinen johto ja myymälähenkilöstö. Näiden kolmen tason valitsemisen tarkoituksena oli luoda läpileikkaus organisaation näkemyksistä. Henkilöstöä haastateltiin lisäksi kahdesta eri myymälätyypistä, jotta tutkimuksesta saatiin kattavampi. Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla, joiden jälkeen ne litteroitiin ja analysoitiin.

Tutkielman tuloksissa päästään näkemään, miltä osin organisaatiotasojen näkemykset erosivat muutoksen johtamisessa ja sen etenemisessä. Näkemyserot olivat suurimmillaan painotuseroja muutosprosessin johtamisessa. Organisaation omat rakenteet ja niiden kautta muodostuvat tehtäväjaot luovat luontaisia näkemyseroja, jotka voivat muodostaa hidasteita muutokselle. Näkemyseroja voidaan myös pyrkiä hyödyntämään yhteisen näkemyksen ja kokonaisvaltaisen muutosprosessin löytämiseksi. Organisaatiojohdon pitää ymmärtää, että muutoksessa tapahtuu aina näkemyksellisiä yhteen törmäyksiä ja muutosjohtajan pitää pyrkiä sopeutumaan eri näkemyksiin ja auttaa henkilökuntaa sopeutumaan muutokseen.

Yhtenäinen näkemys edistää muutosta ja organisaatiotasojen kanssa läpikäytyjen muutosjohtamisen osatekijöiden kohdalla kommunikaatio nousi erittäin vahvasti esille. Kommunikaatio ja sen parantaminen, tuleviin tietojärjestelmä muutoksiin, on yksi tärkeimmistä asioista jota organisaatio voi oppia.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.