Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2012
Tutkielman numero: 13238
Organisaation tuen rooli sijoitusjohtajien urakehityksessä
Tekijä: Ala-Ketola, Leena
Otsikko: Organisaation tuen rooli sijoitusjohtajien urakehityksessä
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; johtajat; managers; sijoittajat; investors; työ; work; urakehitys; career development; henkilöstöhallinto; personnel management; esimiehet; supervisors; tyytyväisyys; satisfaction; sitoutuminen; commitment
Sivumäärä: 74
Avainsanat: koettu organisaation ja esimiehen tuki; urakehitys; oikeudenmukaisuus; uratyytyväisyys; sitoutuminen
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset

Tämä pro gradu –tutkielma keskittyy organisaation tuen rooliin sijoitusjohtajien urakehityksessä. Tutkimuksen tavoite oli tutkia, millaisia kokemuksia pankin sijoitusjohtajalla on organisaation tuesta hänen henkilökohtaisessa urakehityksessään sekä selvittää, miten organisaatiossa on suunniteltu henkilökohtaista urakehitystä. Tarkoitus oli lisäksi kartoittaa, miten tutkimustulokset vastaavat Rhoadesin ja Eisenbergin (2002) teoreettista mallia organisaation tuen teoriasta.

Tutkimuksen toteutus ja tutkimusmenetelmät

Tutkimusmenetelminä käytettiin teemahaastatteluja, jotka teemoiteltiin tutkimusaineiston analysoimiseksi. Empiirinen aineisto koostuu kahdeksasta sijoitusjohtajan haastattelusta. Haastattelurunko oli jaoteltu kuuden teema-alueen mukaisesti: urakehitys, organisaation tuki, työolosuhteet ja palkkiot, esimiehen tuki, oikeudenmukaisuus, uratyytyväisyys ja sitoutuminen.

Tutkimuksen tulokset

Tutkimuksessa selvisi, että organisaatio tarjoaa monipuolista muodollista tukea henkilökohtaiseen kehittymiseen mm. kurssien ja koulutusohjelmien muodossa. Esimiesten tuki oli pääsääntöisesti hyvää. Tutkimus osoitti lisäksi, että epämuodollisen tuen muotoja oli vähemmän käytössä. Urakehityksen tukemiseen kaivattiin enemmän työkaluja ja urapolkuja. Monet haastateltavat kokivat, että pankissa ei ole tarjolla todellista urapolkua sijoitusjohtajalle. Haastateltavat toivoivat enemmän oikeudenmukaisuutta tiedon ja resurssien jakamiseen. Sitoutuminen oli useimmiten vahvaa ja organisaation tuella koettiin olevan suuri merkitys siihen, kuinka sitoutunut sijoitusjohtaja oli työhönsä.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.