Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2013
Tutkielman numero: 13244
Palaute työntekijöiden kunnioituksen kokemisen edistäjänä työorganisaatiossa - Case: Securitas Oy
Tekijä: Tuulos, Mika
Otsikko: Palaute työntekijöiden kunnioituksen kokemisen edistäjänä työorganisaatiossa - Case: Securitas Oy
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; palaute; feedback; työntekijät; workers; esimiehet; supervisors
Sivumäärä: 106
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13244.pdf pdf  koko: 933 KB (955376)
Avainsanat: Palaute, kunnioituksen kokeminen, palauteprosessi, vuorovaikutus, työorganisaatio, alainen, esimies, paikallisvartija
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TARKOITUS

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten palautteella voidaan edistää työntekijöiden kunnioituksen kokemista työorganisaatiokontekstissa. Palautetta tarkastellaan prosessina, johon kuuluu palautteen sisältö ja sävy, palautteen lähde, palautteen vastaanottaja ja vuorovaikutus. Näitä palauteprosessin eri osatekijöitä ja niiden roolia palautteen kyvyssä edistää kunnioituksen kokemista palautteen vastaanottajassa tarkastellaan sekä aiemman kunnioitus- ja palautekirjallisuuden pohjalta että tutkimuksen empiirisiin tuloksiin perustuen.

TUTKIMUKSEN NÄKÖKULMA

Tutkimuksen ottama näkökulma on työntekijän näkökulma. Tutkimus käsittelee palautetta palautteen saamisena ja kunnioitusta kunnioituksen kokemisena. Näin ollen palautteen kykyä edistää kunnioituksen kokemista tarkastellaan työntekijän näkökulmasta.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUSTAPA JA AINEISTO

Tämä tutkimus on tehty toimeksiantona Securitas Oy:lle. Lähestymistavaltaan ja menetelmiltään tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus. Tutkittavia henkilöitä ovat Securitas Oy:n paikallisvartijat ja tutkimuskohteena ovat heidän kokemuksensa palautteesta ja työnantajalähtöisen kunnioituksen kokemisesta.

Tutkimuksen aineisto koostuu yhteensä kolmestatoista paikallisvartijan haastattelusta. Haastatellut paikallisvartijat olivat haastatteluhetkellä kokoaikaisesti paikallisvartijan työtä tekeviä työntekijöitä, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus vartijana Securitas Oy:ssä.

Tutkimuksen aineisto on analysoitu teemoitellen. Aineistosta tunnistetut teemat ovat seuraavat: palautteen määrä ja sävy; palautteen muodostamis- ja antamisperusteiden reiluus ja oikeudenmukaisuus; palautteen lähteet, joilta halutaan palautetta; palautteen antajien uskottavuus; vuorovaikutuksen määrä palautteen antajien kanssa; vuorovaikutuksen laatu palautetapahtumassa; palautteen antajan ja palautteen vastaanottajan välinen suhde.

TUTKIMUKSEN TULOKSET

Empiirisen tutkimuksen tulokset osoittivat, että palautteen sisältö, sävy ja määrä muodostavat palauteprosessin ensisijaisen kyvyn edistää palautteen vastaanottajan kunnioituksen kokemista. Oikeudenmukaisuuden palauteprosessin eri vaiheissa, palautteen antajan uskottavuuden, vuorovaikutuksen määrän, palautetapahtuman vuorovaikutuksen laadun sekä palautteen antajan ja vastaanottajan välisen suhteen pääteltiin tulosten perusteella joko mahdollistavan tai estävän palautteen kykyä edistää kunnioituksen kokemista palautteen vastaanottajassa. Palaute ja sen antamisen prosessi edistävät työntekijän kunnioituksen kokemista, kun ne tukevat hänen kehitystään työntekijänä.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.