Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2013
Tutkielman numero: 13250
Pankkien pääomatasojen raportointi EU-alueella vuosina 2008-2011 - Basel-standardin mukaiset vakavaraisuusvaatimukset
Tekijä: Katainen, Saara
Otsikko: Pankkien pääomatasojen raportointi EU-alueella vuosina 2008-2011 - Basel-standardin mukaiset vakavaraisuusvaatimukset
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; pankit; banks; pääoma; capital; vakavaraisuus; solvency; standardit; standards; raportit; reports; EU; EU; rahoitusmarkkinat; financial markets; kriisi; crisis
Sivumäärä: 82
Avainsanat: Basel-standardi; vakavaraisuusvaatimukset; pääomatasot; finanssikriisi; raportointi; pankit
Tiivistelmä:
Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia ja vertailla pankkien pääomatasojen raportointia vuoden 2007 alkaneen finanssikriisin jälkeen. Pääomatasojen raportointi on tärkeää, jotta sidosryhmien luottamus pankkien toimintaa kohtaan saataisiin säilymään. Ensimmäisenä tavoitteena on tutkia pankkien raportoinnin kehitystä sekä maaryhmäkohtaisia raportoinnin eroja. Toisena tavoitteena on selvittää, miten pankin koko ja omistusrakenne vaikuttavat pankin raportointiin.

Tutkimusaineistona käytetään EU-alueella toimivia listattuja pankkeja ja niiden vuosikertomuksista löytyvää tietoa pääomatasojen raportoinnista. Pankkien raportointia tutkitaan vuosien 2008-2011 välillä. Pankit jaotellaan anglosaksisiin, germaanisiin, latinalaisiin ja itäeurooppalaisiin maaryhmiin.

Tutkimusmenetelmänä käytetään kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Pankkien raportointia analysoidaan tilastollisten tunnuslukujen, varianssianalyysin, korrelaatioanalyysin ja lineaarisen regressioanalyysin avulla.

Tutkimustulokset osoittivat, että pankkien pääomatasojen raportointi on lisääntynyt vuosien 2008-2011 välillä. Parhaiten pääomatasoistaan raportoivat germaaniset pankit ja huonoiten anglosaksiset pankit. Pankin koolla huomattiin olevan tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys pankin raportointiin. Suuret pankit raportoivat enemmän pääomatasoistaan kuin pienet pankit. Pankin omistusrakenteella ei löydetty olevan merkitsevää yhteyttä pankin pääomatasojen raportointiin. Maaryhmäkohtaisesti tehtyjen regressioiden tulokset poikkesivat osin koko havaintoaineistosta tehdyistä tuloksista.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.