Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2013
Tutkielman numero: 13267
Controllerin rooli perheyrityksessä - Case Etola-yhtiöt
Tekijä: Wilska, Emmi
Otsikko: Controllerin rooli perheyrityksessä - Case Etola-yhtiöt
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; perheyhtiöt; family firms; työ; work; ammatit; professions; identiteetti; identity
Sivumäärä: 90
Avainsanat: controller; roolimuutos; roolimetafora; perheyritys
Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia controllerin roolia uudenlaisessa kontekstissa, perheyrityksessä. Tutkimuksella pyritään selvittämään, millainen on perheyrityksen controllerin rooli ja mitkä tekijät vaikuttavat roolin muodostumiseen. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, onko perheyrityksen controllerin roolissa nähtävissä aikaisemman johdon laskentatoimen tutkimuksen löytämää controllerin roolimuutosta liiketoimintaa tukevampaan suuntaan.

Lähdeaineisto

Tutkimuksen teoreettisina lähtökohtina käytettiin runsaasti controllereiden roolia ja roolimuutosta käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita. Lisäksi mukaan otettiin mahdollisimman paljon tutkimusaiheeseen liitettävissä olevia tutkimuksia perheyrityksistä. Tutkimuksen empiirinen osa koottiin tekemällä kahdeksan haastattelua yhdessä suomalaisessa perheyrityksessä. Tutkimukseen haastateltiin kaikkia yrityksen johdon laskentatoimen tai sen kehittämisen parissa työskenteleviä henkilöitä.

Tulokset

Tutkimustulosten mukaan tutkimuskohteena olleen perheyrityksen controllereiden rooli on pitkään ollut hyvin perinteinen ja controllereiden tehtävät ovat painottuneet toteutuneiden lukujen raportoimiseen. Useat eri tekijät, kuten konsernin koko, toimiala, vakavaraisuus ja vallan keskittyminen ylimpään johtoon, ovat vaikuttaneet roolin muodostumiseen sellaiseksi. Huolimatta roolin pysymisestä pitkään perinteisenä, havaittiin yrityksen viimeaikaisten toimien antavan merkkejä controllerin roolin muuttumisesta. Controllerin roolimuutosta oli siis nähtävissä tietyin rajoittein.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.