Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Yritysjuridiikka | 2013
Tutkielman numero: 13275
Operatiivisen riskin hallinta luottolaitoksissa
Tekijä: Patrikainen, Riitta
Otsikko: Operatiivisen riskin hallinta luottolaitoksissa
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Yritysjuridiikka
Asiasanat: yritysjuridiikka; business law; laskentatoimi; accounting; riskienhallinta; risk management; pankit; banks; rahalaitokset; financial institutions; vakavaraisuus; solvency
Sivumäärä: XII
Avainsanat: luottolaitos, operatiivinen riski, vakavaraisuus
Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteet Tämän tutkielman tarkoituksena on kuvata operatiivisen riskin hallintaa luottolaitoksissa ja hahmottaa aiheeseen liittyvää, voimassaolevaa ja tulevaa lainsäädäntökehikkoa. Operatiivinen riski määritellään luottolaitoksissa tappionvaaraksi, joka aiheutuu riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä prosesseista, henkilöstöstä, järjestelmistä tai ulkoisista tekijöistä. Operatiivisen riskin hallinta on osa luottolaitosten vakavaraisuuden hallintaa, minkä vuoksi tässä työssä selvitetään myös operatiivisen riskin vaikutuksia luottolaitosten vakavaraisuuteen sekä käydään läpi luottolaitosten vakavaraisuuden hallinnan perusteita operatiivisen riskin kannalta.

Lähdeaineisto Sääntelyn osalta aineisto koostuu lakien, asetusten ja direktiivien lisäksi Finanssivalvonnan määräyksistä ja ohjeista sekä muiden Euroopan viranomaisten antamista ohjeista ja suosituksista. Operatiivisen riskin hallinnan käytännön toteuttamisen osalta aineisto koostuu riskienhallinnasta kirjoitetuista kirjoista, rahoitusalan koulutusta järjestävien tahojen materiaalista, lehtiartikkeleista, eri viranomaisten julkaisemista raporteista sekä joiltain osin omasta kokemuksestani operatiivisen riskin hallinnasta.

Tulokset Operatiivinen riski on rahoitusalalla tullut sääntelyn kohteeksi vasta Basel II -vakavaraisuussuositusten myötä. Näiden suositusten mukainen riskienhallinnan ja vakavaraisuuden sääntely tuli Suomessa voimaan vuonna 2007. Operatiivisia riskejä on rahoitusalalla monenlaisia ja niiden aiheuttamat tappiot voivat olla hyvinkin suuria, jopa riittävän suuria kaatamaan pankin. Operatiivisen riskin vaikutus pankin vakavaraisuuteen on siten huomattava ja sen hallintaan on syytä paneutua. Vaikka sääntely pakottaakin luottolaitoksia mittaamaan operatiivisten riskiensä suuruuden niitä kattavien pääomien riittävyyden määrittämiseksi, ilmenee tutkimuksen tuloksena, että tärkein osa operatiivisen riskin hallintaa on riskien arviointi, riskejä pienentävien toimenpiteiden määritteleminen sekä toimenpiteiden toteuttamisen seuranta.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.