Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2013
Tutkielman numero: 13297
Kyselytutkimus taloushallinnon työnkuvista, ajankäytöstä sekä kompetenssivaatimuksista
Tekijä: Perksalo, Laura; Vaalasranta, Jaakko
Otsikko: Kyselytutkimus taloushallinnon työnkuvista, ajankäytöstä sekä kompetenssivaatimuksista
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; taloushallinto; financial management; osaaminen; competence; ajankäyttö; time use; kyselyt; questionnaire
Sivumäärä: 138
Avainsanat: laskentatoimi, roolin muutos, controller, talousjohtaja, talouspäällikkö, assistant controller, kyselytutkimus, taidot, tehtävät
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITE

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia laskentaekonomien tehtävänkuvaa ja roolia sekä niiden muutosta. Tämä tapahtuu selvittämällä eri tehtäviin käytettyä aikaa sekä tehtävien ja tehtävissä tarvittavien taitojen tärkeyttä henkilölle. Vastauksia verrataan eri nimikeryhmien kesken ja tavoitteena on muodostaa kuva laskentaekonomien tehtäväkentästä ja sen toimijoista.

TUTKIMUSMENETELMÄ JA AINEISTO

Tutkimusmenetelmänä on kyselytutkimus. Vastaajajoukoksi valikoitui otos Suomen Ekonomiliiton jäseniä, joille kysely lähetettiin. Vastaajajoukosta muodostettiin nimikkeiden perusteella neljä nimikeryhmää, joiden avulla tulosten tulkinta tehtiin. Nämä ryhmät ovat Assistant Controllerit, Controllerit, Talouspäälliköt ja Talousjohtajat. Osana aineistoa on myös sekä ulkomainen että kotimainen aiempi tutkimus laskentaekonomien työnkuvista ja roolin muutoksesta.

TULOKSET

Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että talousfunktion roolin muutos on ollut hidasta, mutta muutosta on tapahtunut ja se jatkuu edelleen yhä avoimempaan ja liiketoimintaorientoituneempaan suuntaan. Samat perustehtävät, kuten tulosraportointi ja budjetointi pysyvät tärkeinä ja vievät suuren osan laskentaekonomin työajasta. Nimikeryhmien välillä havaittiin kuitenkin eroja, joten nimike voidaan tietyiltä osin linkittää tiettyyn tehtävänkuvaan. Tehtävien ja taitojen osalta kysyttiin vastaajilta myös lisäkoulutustarvetta. Suurin osa lisäkoulutustarpeesta kohdistui tehtäviin, joiden osuus työnkuvasta ei ollut suuri, mutta tehtävää pidettiin tärkeänä. Lisäkoulutustarve taidoissa korostui analyyttisten taitojen sekä projektinhallinnan merkitys.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.